EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Лебеденко

Назад

УДК: 33.025:631.115.8

О. В. Лебеденко

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розглянуто чинники, які обумовлюють необхідність кооперації аграрних підприємств. Досліджено роль обслуговуючої кооперації в забезпеченні ефективної діяльності аграрних підприємств: усунення торговельних посередників, збільшення доходів, посилення конкурентних позицій. Проаналізовано динаміку розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Виявлено чинники, що стримують поширення кооперації в Україні: недосконалість законодавства; нестабільність політичних та соціально-економічних умов; слабка матеріальна база аграрних виробників; відсутність кваліфікованих кадрів; недостатній рівень знань селян про переваги кооперації. Визначено необхідність державної підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів. Обгрунтовано основні напрями державної підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації: вдосконалення законодавства у сфері сільськогосподарської кооперації; популяризація кооперативної діяльності; фінансово-кредитна підтримка становлення і розвитку сільськогосподарських кооперативів; інформаційно-консультативне забезпечення функціонування сільськогосподарських кооперативів; підготовка аграрними навчальними закладами фахівців зі створення та розвитку кооперативних підприємств.

O. Lebedenko

STATE SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF COOPERATION AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The factors that determine the necessity of cooperation of agrarian enterprises are considered. The role of service cooperation in providing effective activity of agrarian enterprises is investigated: elimination of trade intermediaries, increase of incomes, strengthening of competitive positions. The dynamics of agricultural servicing cooperation in Ukraine is analyzed. The factors hindering the spread of cooperation in Ukraine are found: imperfection of legislation; instability of political and socio-economic conditions; weak material base of agrarian producers; lack of skilled personnel; insufficient knowledge of peasants about the benefits of cooperation. The necessity of state support for the development of agricultural cooperatives has been determined. The main directions of state support for the development of agricultural co-operation are grounded: improvement of legislation in the field of agricultural co-operation; promotion of cooperative activity; financial and credit support for the formation and development of agricultural cooperatives; informational and advisory support for the functioning of agricultural cooperatives; preparation by agricultural educational institutions of specialists for the creation and development of cooperative enterprises.

№ 7 2018, стор. 50 - 51

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepr State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Лебеденко О. В. Державна підтримка розвитку кооперації аграрних підприємств. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 50–51.

Lebedenko, O. (2018), “State support for development of cooperation agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 50–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.