EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ: ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ БАЗИ РОЗПОДІЛУ
Ю. Б. Скорнякова

Назад

УДК: 338.512:330.133:338.32

Ю. Б. Скорнякова

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ: ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ БАЗИ РОЗПОДІЛУ

Анотація

У статті проведено критичне дослідження представлених в економічній літературі поглядів щодо вибору та обгрунтування бази розподілу загальновиробничих витрат. Встановлено, що поширений підхід щодо вибору бази розподілу накладних витрат виробництва з огляду на ті витрати, що відрізняються найбільшою питомою вагою у структурі прямих витрат, не є логічно обгрунтованим. Доцільним визнаний альтернативний підхід, що грунтується на дослідженні специфіки виробництва щодо формування та поведінки накладних витрат. Критерієм якості бази розподілу накладних витрат виробництва визнано те, наскільки за умов її застосування собівартість кожного з об'єктів калькулювання наближена до реальної собівартості виключного виробництва.
За підсумками дослідження поведінки загальновиробничих витрат і особливостей методики їх розподілу доведено, що за базу розподілу можуть бути прийняті лише ті одиниці, які певним чином характеризують обсяг виробництва, тобто виробничу потужність. Такими одиницями визнано обсяг виробництва у натуральних (або умовно-натуральних) одиницях, фізичний обсяг переробленої сировини, години праці виробничого обладнання, години праці виробничих працівників, а також в окремих випадках площа виробничих приміщень і кількість виробничих працівників.
Презентовано розроблений автором порядок розподілу загальновиробничих витрат пропорційно часткам освоєння нормальної виробничої потужності. Такий порядок визнано доцільним до застосування у випадках, коли інші бази розподілу, що відображають виробничу потужність, не можуть бути використані з тієї чи іншої причини.
Визначено також, що логічно обгрунтована база розподілу накладних витрат виробництва має бути якісно оцінена методами статистичного аналізу, адже у будь-якому випадку орієнтуватися слід на мінімальний вплив змін структури виробництва на собівартість окремих об'єктів калькулювання.

Yu. Skornyakova

TOTAL PRODUCTION COSTS: SELECTION AND JUSTIFICATION OF THE DISTRIBUTION BASE

Summary

The article presents a critical study of the views expressed in the economic literature on the choice and justification of the base of distribution of total production costs. It is established that a widespread approach to the choice of the base of distribution of overhead production costs is not logically justified, taking into account those costs, which differ in the largest share in the structure of direct costs. An alternative approach based on the study of the specifics of production in relation to the formation and behaviour of overhead costs is worthwhile. The criterion for the quality of the base of the distribution of overhead production costs is the extent to which the cost of each of the objects of calculation is close to the real cost of the exclusive production.
According to the results of the study of the behaviour of general production costs and the features of the method of their distribution, it is proved that only the units that can characterize the production volume, that is, production capacity, can be taken as the basis for distribution. Such units recognize the volume of production in natural (or conditionally-natural) units, the physical volume of processed raw materials, hours of labour of production equipment, hours of labour workers, as well as in some cases the area of production premises and the number of production workers.
The author developed the order of distribution of total production costs in proportion to the share of development of normal production capacity. This procedure is considered appropriate for use in cases where other distribution bases reflecting production capacity can not be used for one reason or another.
It is also determined that the logically justified base of distribution of overhead costs of production should be evaluated qualitatively by methods of statistical analysis. Because, in any case should be guided by the minimal impact of changes in the structure of production on the cost of individual objects of calculation.

№ 7 2018, стор. 39 - 43

Кількість переглядів: 1357

Відомості про авторів

Ю. Б. Скорнякова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Skornyakova

Ph.D., associate professor, associate professor of accounting and taxation chair, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Скорнякова Ю. Б. Загальновиробничі витрати: вибір та обгрунтування бази розподілу. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 39–43.

Skornyakova, Yu. (2018), “Total production costs: selection and justification of the distribution base”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.