EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЕРАТИВИ ТА ФОРМАЛЬНО-ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
А. В. Хомутенко

Назад

УДК: 336.11

А. В. Хомутенко

ІМПЕРАТИВИ ТА ФОРМАЛЬНО-ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність встановлення імперативів управління державними фінансами та запропоновано авторське бачення їх переліку і змісту. Для досягнення поставленої мети було проведено дослідження існуючих наукових напрацювань, яке продемонструвало відсутність у сфері управління державними фінансами комплексних концептуальних положень. За рахунок логічного узагальнення було сформовано імперативи управління державними фінансами. Визначено, що частину таких імперативів, зокрема компетентність та відповідальність, варто встановити безпосередньо до осіб, що здійснюють управлінську діяльність. Натомість стверджується, що такі основоположні принципи, як: науковість, системність, законність, плановість, відкритість, ефективність — повинні стати підгрунтям системи управління в цілому. Крім того, за результатами дослідження з'ясовано концептуальні системні властивості управління державними фінансами, урахування яких дозволить краще зрозуміти механізм її функціонування. З метою підвищення ефективності управлінської діяльності аргументовано важливість урахування формально-праксеологічних домінант. Доведено, що встановлення імперативів управління державними фінансами сприятиме досягненню його головної мети — задоволення змінних у часі суспільних інтересів.

А. Khomutenko

IMPERATIVES AND FORMAL-PRAXEOLOGICAL DOMINANTS OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

Summary

The necessity of establishing imperatives of public finance management was substantiated and an author's vision of their list and content were proposed in the article. To achieve this goal, a study of existing scientific developments was conducted, which demonstrated the lack of comprehensive researches of public finance management. At the expense of logical generalization, imperatives of public finance management were formed. It has been determined that some of these imperatives, in particular, competence and responsibility, should be established directly to those involved in management activities. Instead, it is argued that such basic principles as science, systemicity, legitimacy, planning, openness and efficiency should be the basis of a management system as a whole. In addition, according to the results of the study, the conceptual system properties of public finance management were found out, which will allow a better understanding of its functioning mechanism. In order to increase the efficiency of management activity, the importance of considering formal-praxeological dominants has been substantiated. It is proved that the establishment of imperatives in the management of public finances will contribute to achieve its main goal — satisfaction variables in time of public interest.

№ 7 2018, стор. 30 - 34

Кількість переглядів: 699

Відомості про авторів

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

Як цитувати статтю

Хомутенко А. В. Імперативи та формально-праксеологічні домінанти управління державними фінансами. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 30–34.

Khomutenko, А. (2018), “Imperatives and formal-praxeological dominants of public finance management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.