EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ
М. П. Бутко, Р. В. Тульчинський

Назад

УДК: 330.3:338.49

М. П. Бутко, Р. В. Тульчинський

ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

Анотація

Парадигма нового регіоналізму, яка підтверджується досвідом європейських країн, спрямована на нівелювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, подолання інституційних перешкод розвитку тощо. Оскільки новий регіоналізм в Україні вимагає обгрунтування методологічних засад, у статті обгрунтовано підходи до його становлення. Доведено доцільність використання системного, інституціонального, ситуаційного та синергетичного підходів як наукового підгрунтя методології становлення нового регіоналізму.
Обгрунтовано, що системний підхід дає можливість концептуально досліджувати становлення нового регіоналізму із урахуванням взаємодії всіх систем та процесів, розглядати новий регіоналізм як єдиний цілісний організм з притаманними йому специфічними властивостями, якостями, зв'язками, процесами, узгодити цілі та завдання розвитку. Інституціональний підхід зменшує невизначеність при становленні нового регіоналізму шляхом встановлення стійкої структури взаємодії між суб'єктами регіональних суспільних систем. Ситуаційний підхід сприяє виявленню особливостей прийняття управлінських рішень у конкретний момент часу з урахуванням динамічних змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку. Синергетичний підхід дає можливість обгрунтувати процеси, які відбуваються в регіональних суспільних системах під впливом становлення нового регіоналізму, що можна розглядати як нелінійні зовнішні флуктації. На основі визначення переваг та недоліків системного, інституціонального, ситуаційного та синергетичного підходів обгрунтовано доцільність використання комплексного підходу щодо становлення нового регіоналізму.

M. Butko, R. Tulchinskiy

REASONING THE USING ESSENCE OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMATION OF A NEW REGIONALISM

Summary

The paradigm of a new regionalism, which is confirmed by the experience of European countries, is aimed at leveling up the disproportions of the regions socio-economic development, overcoming the institutional obstacles to development, etc. Because of a new regionalism in Ukraine requires the justification of the methodological principles, the article substantiates the approaches to its formation. The expediency of using systemic, institutional, situational and synergetic approaches as a scientific basis for the methodology of a new regionalism formation is proved.
It is substantiated that the systematic approach enables to conceptually investigate the formation of a new regionalism, taking into account the interaction of all systems and processes, to consider new regionalism as a single holistic organism with its specific properties, qualities, connections, processes, to coordinate the goals and objectives of development. Institutional approach reduces uncertainty in the formation of a new regionalism by establishing a stable structure of interaction between actors of regional social systems. Situational approach helps to identify the peculiarities of making managerial decisions at a particular time point, taking into account the dynamic changes of external and internal factors of development. The synergetic approach provides an opportunity to substantiate the processes taking place in regional social systems under the influence of a new regionalism formation, which can be considered as nonlinear external fluctuations.
The feasibility of using an integrated approach to a new regionalism formation based on the identification of the advantages and disadvantages of systemic, institutional, situational and synergetic approaches has been substantiated.

№ 7 2018, стор. 9 - 12

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби, Чернігівський національний технологічний університет

M. Butko

Doctor of economics, Professor, Head of the management and civil service department, Chernihiv National technology university


Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

Як цитувати статтю

Бутко М. П., Тульчинський Р. В. Обгрунтування сутності використання методологічних підходів до становлення нового регіоналізму. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 9–12.

Butko, M. and Tulchinskiy, R. (2018), “Reasoning the using essence of methodological approaches to formation of a new regionalism”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 9–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.