EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЕРАТИВ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. М. Маршавін

Назад

УДК: 331.5.024

Ю. М. Маршавін

ІМПЕРАТИВ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті доведено, що в Україні весь період ринкової трансформації державна політика зайнятості має відверто спрощений характер як за спрямованістю (головною метою вбачається зниження рівня безробіття, особливо зареєстрованого), так й за механізмами та інструментами реалізації (реформування та удосконалення форм роботи державної служби зайнятості). З використанням кореляційного та графічного аналізу показано, що основними причинами кризових явищ у сфері зайнятості є низькі обсяги капітальних інвестицій, ненадійність банківської системи, малі розміри особистого споживання населення та зниження обсягів експорту.
З огляду на те, що ринок праці функціонує під впливом всіх основних чинників економічного середовища, які взаємодіють за принципом сполучених судин, розроблено імператив державної політики зайнятості, сутність якого полягає в її інноваційно-інвестиційному забезпеченні на підставі удосконалення грошово-кредитної політики, особливо в частині підвищення надійності банківської системи, використання такого значного резерву кредитних ресурсів, як кошти населення, застосування перешкод витіканню грошей з кордони України. Доведено необхідність стимулювання експортної активності українських підприємств, яка має базуватися на IT-технологіях, виробництві конкурентоспроможної продукції кінцевого споживання. Підкреслено особливе значення для розвитку сфери зайнятості зростання продуктивності праці, узгоджених з нею темпах підвищення оплати праці та покращення соціального забезпечення.

Yu. Marshavin

EMPLOYMENT POLICY IMPERATIVE IN A TURBULENT DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC ECONOMY

Summary

This article proves that during the whole period of market transformation the state employment policy in Ukraine has had a clearly simplified character both as the focus (the main objective is the reduction of the unemployment rate, especially among the registered unemployed), and the implementation mechanisms and tools (reforming and improving the modalities of work of the State Employment Service). The correlation and graphical analysis showed that the main causes of employment crises include low level of capital investments, unreliability of the banking system, small personal consumption of the population, and lower export volumes.
Given the fact that the labor market operates under the influence of all the major factors of the economic environment that interact on the principle of connected vessels, the state employment policy imperative has been designed, the gist of which is its innovation-investment support on the basis of the improvement of monetary policy, particularly in terms of increasing the reliability of the banking system, using such a large reserve of credit resources as funds of the population, the discourage the outflow of money from Ukraine. The article proves the necessity to stimulate the export activity of Ukrainian businesses, the former being based on IT technologies, production of competitive end-use products. The article makes special emphasis on the significance of labor productivity growth for the development of the employment rate, and harmonized with it the increase of wages and social security.

№ 7 2018, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 631

Відомості про авторів

Ю. М. Маршавін

д. е. н., професор, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Yu. Marshavin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Маршавін Ю. М. Імператив політики зайнятості в умовах турбулентного розвитку вітчизняної економіки. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 4–8.

Marshavin, Yu. (2018), “Employment policy imperative in a turbulent development of the domestic economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 4–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.