EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Є. М. Стариченко

Назад

УДК: 338.439.5/.6(477)

Є. М. Стариченко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Анотація

Досягнення продовольчої безпеки вимагає створення системи цільових індикаторів, що дозволяє обгрунтовувати та приймати дієві управлінські рішення державними органами управління та влади. Стан продовольчої безпеки населення оцінюється широким спектром показників.
Продовольча безпека є складовою економічної безпеки, а стан останньої оцінюється об'єктивною системою критеріїв, показників і індикаторів, які визначають порогові значення функціонування економічної системи. Тому побудова системи продовольчої безпеки неможлива без створення системи показників та індикаторів, які дозволяють сформувати кількісно-якісні характеристики соціально-економічним явищам і процесам.
Необхідно зазначити, що індикатори, подібні між собою, однак у різних методиках можуть входити до різних груп показників. Індикатори, які характеризують стан транспортної інфраструктури (частка доріг із твердим покриттям, частка залізничних шляхів) у рамках системи індикаторів ФАО відносяться до показників (фізичної) доступності продовольства та характеризує можливість доставляти продовольство до мереж роздрібної торгівлі, і доступ населення до ним.
Узагальнено систему показників продовольчої безпеки, що використовується у вітчизняній практиці, яка при аналізі та прогнозуванні по основних групах продовольчих товарів дозволяє провести порівняння, наявного і імовірного в майбутньому стану продовольчого забезпечення, оцінити реальні потреби держави в основних продуктах харчування й ресурсах для їхнього виробництва, а також визначити базові показники продовольчої стратегії як складової аграрної політики держави.
Вітчизняний підхід до оцінювання продовольчої безпеки передбачає використання цілого ряду показників, які характеризують різні її аспекти, однак їх різнобічність не дозволяє зробити висновок про динаміку зміни продовольчої безпеки країни в цілому. Вважаємо, що в охарактеризованій вище системі показників, відсутній розрахунок узагальнюючого показника, який би комплексно оцінював стан продовольчої безпеки.

Ye. Starychenko

THEORETICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF CRITERIA AND EVALUATION INDICATORS OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Summary

Achieving food security requires the establishment of a system of target indicators, which allows to justify and take effective management decisions by state authorities. The state of food security of the population is estimated by a wide range of indicators.
Food security is a component of economic security, and the state of the latter is estimated by an objective system of criteria and indicators that determine the thresholds of the functioning of the economic system. Therefore, it is impossible to build a food security system without creating a system of indicators, which allow to form quantitative and qualitative characteristics for socio-economic phenomena and processes.
It should be noted that indicators similar to each other, but in different methods may be included in different groups. Indicators that characterize the state of transport infrastructure (the proportion of hard-coated roads, the share of railways) within the framework of the FAO marks refer to the indicators of (physical) availability of food and characterizes the ability to deliver food to retail networks and public access to them.
The system of food safety indicators used in domestic practice is generalized, which, while analyzing and forecasting by the main food products groups, allows us to compare the existing and probable future food supply situation, to assess the real needs of the state in the main food products and resources for their production, and also define the basic indicators of the food strategy as part of the agrarian policy of the state.
The domestic approach to food security assessment implies the use of a number of indicators that characterize its various aspects, but their versatility does not allow us to conclude on the dynamics of change in food security of the country as a whole. We believe that in the above-described system of indicators, there is no calculation of a generalized indicator that would comprehensively assess the state of food security.

№ 6 2018, стор. 113 - 118

Кількість переглядів: 181

Відомості про авторів

Є. М. Стариченко

асистент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ye. Starychenko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.