EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Т. О. Ніколайчук

Назад

УДК: 165.242.2:(330.15:502.171)

Т. О. Ніколайчук

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Природоохоронний сектор один із важливих та пріоритетних у структурі державотворення, який забезпечує екологічну, продовольчу, соціальну, ресурсну безпеку України, а також національну безпеку. На сьогодні в природоохоронній сфері сформувалася низка значних проблем екологічного, економічного, інформаційно-освітнього, соціального, правого, ресурсного характеру, що гальмують її розвиток, а отже, потребують першочергового та раціонального вирішення за допомогою зміни чинної системи державного регулювання, державно-приватної взаємодії, перегляду існуючої законодавчої бази, інноваційних підходів до розробки соціальної та інженерної структури, модернізації наукового устаткування, інформаційно-освітньої взаємодії на всіх рівнях, формування системи психологічно-мотиваційних чинників населення.
З метою успішного розв'язання складних екологічних, економіко-екологічних та еколого-соціальних проблем, потрібен перехід до утвердження не тільки еколого-національної свідомості як на індивідуальному, так і на суспільному рівні, але й формування національної природно-заповідної свідомості, як запоруки збереження цінних об'єктів та територій. Природні ресурси і довкілля як загальнолюдську спадщину треба використовувати з дотриманням принципу рівних прав нинішнього і майбутніх поколінь на доброякісне природне життєве довкілля і достатню кількість і якість природних ресурсів, свідомо та раціонально споживати природні блага. Сучасний стан природно-заповідного сектору зумовив необхідність екологізації суспільної свідомості, формування вузькогалузевих понять. Останнім часом спостерігається масове розповсюдження та зростання значущості соціально-екологічної, еколого-економічної проблематики свідомості суб'єктів.
Також формується суспільний феномен "національної природно-заповідної свідомості", що охоплює вужчу сферу відносин ніж екологічна самосвідомість, для якої характерний інтегральний спосіб відображення довкілля та комплексний характер регулювання відносин у системі "людина-ресурси — раціональне природокористування- збереження та відтворення".Феномен екологічної свідомості активно досліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями, аналізується його категоріальний апарат, структура та функції, однак проблема формування "національної природно-заповідної свідомості" наразі не вивчалась.

T. Nikolaychuk

THE NATIONAL NATURAL-RESERVED CONSCIOUSNESS, AS A SOCIAL PHENOMENON, VS REASONABLE NATURE USING

Summary

The nature protection sector is one of the important and priority in the state creation structure, which provides ecological, food, social and national safety of Ukraine. Nowadays, in a nature protection sphere, the row of considerable problems was formed ecological, economic, informatively educational, social, right, resource character. These problems brake its development, and consequently need near-term and rational decision by the change of the governmental control operating system , state private to co-operation, legislative base revision. The innovative is going near development of social and engineering structure, modernization of scientific equipment.
Modern state naturally commandment is stipulated by the necessity of public consciousness and ecologization, forming the "special" concepts' sector. Lately, there is mass distribution and growth of social-and-ecological meaningfulness, economy-ecological problems etc.
Aim and tasks. The aim of the article is represented the main tendencies and realities of forming the public and social phenomenon of "national natural reserve consciousness ". Also, we are going to analyze its categorical apparatus, structure and functions.
Research results. In this article we have reviewed the public and social phenomenon of "national natural reserve consciousness", which engulfs more narrow sphere of relations than ecological consciousness. This category characteristic integral method of reflection and environmental complex character relations in the system "resources — human — rational nature conservation — reproduction". The phenomenon of ecological consciousness with its categorical apparatus, structure and functions was actively investigated, but the formation's problem "the national natural reserve consciousness" was not analyzed by the scientists.
Conclusions. It is also necessary to integrate the concept of "the national natural reserve consciousness" into our society, provide the population knowledge system about natural resources, protected objects, environmental responsibility. We should formed good and stability system of the ethical principles in natural resources using , culture and ethics behavior in protected areas. Solving the global ecological crisis' problem is possible only within the framework of ecological consciousness, culture, education, which are the prerequisite for the optimization and harmonization the "society-nature" system.

№ 6 2018, стор. 105 - 112

Кількість переглядів: 163

Відомості про авторів

Т. О. Ніколайчук

магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

T. Nikolaychuk

master of Law, postgraduate, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.