EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Д. М. Утеченко

Назад

УДК: 338.43:330.131.5

Д. М. Утеченко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

Своєрідність відтворення людського капіталу в аграрній економіці зумовлена, насамперед, сезонністю його використання, наявністю великого надлишку трудових ресурсів у зимовий період, що вимагає диверсифікації сільськогосподарського виробництва та професійної підготовки кадрів.
До особливостей формування і використання людського капіталу в аграрному секторі економіки слід віднести і його залежність від густоти населення, що історично склалася. Нині сільські території та підприємства країни диференційовані за цим показником кількісно і якісно. Так, у державі є господарства, що переживають глибоку демографічну, економічну і соціальну кризу, територіальне населення яких різко скоротилося, де втрачено перспективи їх розвитку.
Особливістю формування та використання людського капіталу в аграрному секторі економіки є і те, що ці процеси, зазвичай, дуже детерміновані із якістю життя, а в сільському господарстві, на жаль, через поширення бідності низький його рівень.
Важливими напрямами розвитку людського капіталу мають стати: зміцнення здоров'я населення, підвищення професійної майстерності, освоєння знань у сфері споживання, кредитування, торгівлі, покращення побуту, способу життя з метою формування мотивації до високоефективної діяльності на селі. В аграрній економіці важливо створити серйозну мотивацію селян щодо підвищення якості людського капіталу.

D. Utechenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF REHABILITATION AND USE OF HUMAN CAPITAL IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The peculiarity of human capital in the agrarian economy is conditioned, first of all, by the seasonality of its use, by the presence of a large surplus of labor resources in the winter, and requires the diversification of agricultural production and professional training of personnel.
The peculiarities of the formation and use of human capital in the agrarian sector of the economy should be attributed to its dependence on the density of the population that has historically developed.Now rural territories and enterprises of the country are differentiated in this indicator quantitatively and qualitatively. So, in the state of the economy, they are experiencing a deep demographic, economic and social crisis, the territorial population of which has dramatically decreased, where the prospects for their development have been lost.
The peculiarity of the formation and use of human capital in the agrarian sector of the economy is that these processes are, as a rule, very deterministic with the quality of life, and in agriculture, unfortunately, because of the spread of poverty, its low level.
Important directions in the development of human capital should be: strengthening the health of the population, enhancing professional skills, absorbing knowledge in the sphere of consumption, lending, trade, improving life, lifestyle, with the aim of motivating high-performance activities in the countryside. In the agrarian economy it is important to create a serious motivation for the peasants to improve the quality of human capital.

№ 6 2018, стор. 101 - 104

Кількість переглядів: 147

Відомості про авторів

Д. М. Утеченко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

D. Utechenko

graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.