EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ
В. А. Биба, Р. Я. Корінець

Назад

УДК: 631.15: 332.3 (477)

В. А. Биба, Р. Я. Корінець

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

Формування ринкових відносин змушує здійснювати підприємницьку діяльність фермерськими господарствами в невизначених умовах. Тому на перший план висувається завдання адаптації їх до нових економічних умов і забезпечення сталого розвитку. Рішення цієї задачі може сприяти підвищенню їх економічної ефективності.
При оцінці економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в фермерських господарствах необхідно враховувати специфіку галузі. Виробництво в сільському господарстві, як ні в якій іншій галузі, пов'язане з використанням природного потенціалу. Тому всі заходи з розвитку сільського господарства і підвищення його ефективності повинні бути спрямовані на збереження навколишнього середовища.
Пристосування фермерських господарств до мінливого ринкового середовища визначило економічну доцільність і виробничу орієнтованість переважної більшості підприємців на вирощування обмеженого переліку високоліквідних культур, які забезпечують прибутковість цих господарств.
Основними проблемами для більшості фермерських господарств, що стримують можливість здійснення розширеного відтворення виробництва сільськогосподарської продукції, є: низька платоспроможність, диспаритет між цінами на продукцію сільського господарства і матеріально-технічні ресурси, нестача оборотних коштів, застаріла техніка, відсутність сучасних технологій виробництва сільськогосподарських культур і вирощування тварин, монополізм заготівельних, переробних і торговельних організацій, труднощі збуту виробленої продукції, недосконалість системи державної підтримки, недоступність банківських кредитів.

V. Byba, R. Korinets

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON UKRAINIAN FARM HOUSEHOLDS

Summary

Formation of market relations forces the farm households to carry out entrepreneurial activity under uncertain conditions. Therefore, the first task is to adapt the farms to new economic conditions and to ensure sustainable development.
Solving this problem can help increase their economic efficiency.
When assessing the economic efficiency of agricultural production on farms, it is necessary to take into account the specifics of the industry. Production in agriculture, as in any other industry, involves the use of natural potential. Therefore, all measures for the development of agriculture and improving its efficiency should be aimed at preserving the environment.
The adaptation of farm households to a changing market environment has determined the economic expediency and production orientation of the vast majority of entrepreneurs to grow a limited list of highly liquid crops that ensure the profitability of these farms.
The main problems for most farms that restrain the possibility of an expanded reproduction of agricultural production are: low solvency, disparity between prices for agricultural products and material and technical resources, lack of working capital, obsolete equipment, lack of modern technologies of agricultural production and breeding, monopoly of procurement, processing and trade organizations, difficulties in selling manufactured products, imperfection of state support system, lack of bank loans.

№ 6 2018, стор. 88 - 92

Кількість переглядів: 174

Відомості про авторів

В. А. Биба

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Byba

post-graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University


Р. Я. Корінець

к. е. н., Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України

R. Korinets

PhD in Economics of the National Association

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.