EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ПОШУКУ НОВОЇ ПАРАДИГМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
Х. В. Плецан

Назад

УДК: 379.851

Х. В. Плецан

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ПОШУКУ НОВОЇ ПАРАДИГМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Анотація

У статті виокремлено та обгрунтовано стан і тенденції розвитку формування конкурентоздатного кадрового потенціалу в умовах пошуку нової парадигми в сфері туризму в Україні. Доведено, що для оптимізації формування конкурентоздатності фахівця сфери туризму в Україні потрібно передбачити три етапи через три основні моделі: модель підготовки фахівця-туризмознавця, модель випускника фахівця сфери туризму та структурно-функціональну модель ефективної кадрової політики сфери туризму. Охарактеризовано, що ефективна кадрова політика в сфері туризму України має сприяти професійному зростанню фахівців, забезпечуючи самореалізацію та професійне становлення на основі впровадження інноваційних методів і практик. Обгрунтовано необхідність ініціативних, компетентних кадрів, з новим стилем мислення та баченням перспективи розвитку туристичного середовища, які володіють демократичними методами управління, здатність діяти в сучасних умовах суспільного розвитку, бути відкритими до впровадження відповідних новацій, що забезпечить формування конкурентоздатного кадрового потенціалу в умовах пошуку нової парадигми в сфері туризму в Україні. На основі отриманих результатів дослідження розроблено низку практичних рекомендацій з метою впровадження та реалізації ефективного управління кадровим ресурсом туристичного підприємства в Україні.

K. Pletsan

THE STATE AND TRENDS OF THE FORMATION OF A COMPETITIVE EXPERT IN THE SEARCH FOR A NEW PARADIGM IN THE FIELD OF TOURISM

Summary

The article outlines and substantiates the state and trends of the development of the formation of competitive personnel potential in the search for a new paradigm in the field of tourism. It is substantiated that the ways of optimizing the formation of the competitiveness of a specialist in the field of tourism in Ukraine should be envisaged in three stages through three main models: the model of preparation of a tourism specialist, the model of a graduate of a specialist in the sphere of tourism, and a structural and functional model of effective personnel policy in the sphere of tourism. It has been characterized that effective personnel policy in the sphere of tourism of Ukraine should promote professional growth of specialists, ensuring self-realization and professional formation on the basis of introduction of innovative methods and practices. The necessity of initiative, competent personnel with a new style of thinking and vision of the development of a tourism environment that possesses democratic methods of management, ability to act in the current conditions of social development, to be open to the introduction of appropriate innovations that will ensure the formation of competitive human resources in the search for a new paradigm is proved. in the sphere of tourism in Ukraine. On the basis of the results of the study, a number of practical recommendations were developed for the purpose of implementation and implementation of effective management of human resources of a tourism enterprise in Ukraine.

№ 6 2018, стор. 74 - 79

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

Х. В. Плецан

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

K. Pletsan

Candidate of Public Administration, Associate Professor of the Department of International Tourism Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.