EnglishНа русском

РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ В УКРАЇНІ
О. С. Корепанов

УДК: 311.21:[330.567.28:004.73](477)

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ В УКРАЇНІ

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

EXPANSION OF THE RESEARCH INFORMATION BASE ON THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY HOUSEHOLDS IN UKRAINE

Статтю присвячено проблемі розширення інформаційної бази дослідження використання інформаційно-комунікаційних технологій домогосподарствами в Україні шляхом впровадження інноваційних методів збору статистичної інформації задля збільшення обсягу й підвищення якості офіційної статистики ІКТ, що допомагає оцінювати прогрес у сталому розвитку та вимірювати внесок ІКТ.
У статті проаналізовано концептуально-методологічні підходи до вимірювання доступу домогосподарств та приватних осіб до інформаційно-комунікаційних технологій та масштабів їхнього використання в Україні та світі. Розглянуто основні показники, що використовуються для цього вимірювання в національній статистиці. Запропоновано доповнення набору показників у сфері телекомунікацій/ІКТ шляхом введення нових показників з електронної комерції.
Здійснено аналіз результатів проведеного опитування домогосподарств та приватних осіб щодо доступу до ІКТ і їх використання в Україні із застосуванням розробленої Анкети, в ході якого збір інформації було здійснено, зокрема, за допомогою розробленої Google-форми.

The article is devoted to the problem of expanding the information base of the research on the use of information and communication technologies by households in Ukraine by introducing innovative methods for collecting statistical information in order to increase the volume and increase the quality of official statistics of ICT, which helps to assess progress in sustainable development and measure the contribution of ICT.
The article analyzes the conceptual and methodological approaches to measuring the access of households and individuals to information and communication technologies and the extent of their use in Ukraine and in the world. The main indicators used for this measurement in national statistics are considered. The addition of a set of indicators in the field of telecommunications / ICT by introducing new indicators of e-commerce is proposed.
The analysis of the results of a survey conducted by households and individuals on access and use of ICTs in Ukraine using the developed Questionnaire, during which the collection of information was carried out, in particular, with the help of the developed Google form.

№ 6 2018, стор. 68 - 73

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12