EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ КОМБІНАТНОГО ТИПУ
В. І. Савенко, С. І. Доценко, С. В. Федоренко, С. П. Пальчик

Назад

УДК: 658

В. І. Савенко, С. І. Доценко, С. В. Федоренко, С. П. Пальчик

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ КОМБІНАТНОГО ТИПУ

Анотація

Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Існуючі засоби оцінки, в переважній більшості базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій.
Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності котрих залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю , згідно міжнародним стандартам ISO 9001-2015 та моделі досконалості EFQM. В Україні, на жаль, вище керівництво бойкотує впровадження і використання цих потужних, справедливих соціально-виробничих інструментів суспільного прогресу. Свідоме і добросовісне застосування стандартів ISO 9001-2015 та моделі досконалості EFQM, як показує досвід передових підприємств, дозволяє підняти рівень ділової досконалості до рівня 450—500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM.
Для оцінки ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Такий критерій потрібен для аналізу оптимальності цієї системи і прогнозування напряму її модифікації.
Для забезпечення своєї домінуючої ролі в розвитку цивілізації людина повинна: 1) активно розкривати і розвивати даровані їй гуманітарні цінності, 2) створити геном досконалого розвитку людської спільноти.

V. Savenko, S. Dotsenko, S. Fedorenko, S. Palchik

OPTIMAL METHODS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUILDING ORGANIZATION OF COMBINATE TYPE

Summary

Effective development of control systems is one of the most important directions for increasing the resource potential of construction organizations.
Existing valuation tools are based on a number of approaches in the vast majority. Therefore, the main problem is the formation of the criterion of optimality of the control system and the laws of its use in various individual problems. And to assess the effectiveness of the process of functioning of any system of management and the compliance of its state with modern requirements, it is necessary to have a generalized criterion.
The tried and tested methods have proved the effectiveness of the successful operation of any modern construction management systems, to which the person involved is involved. Such methods are the scientific management of the organization, the quality management system, in accordance with the international standards ISO 9001-2015 and the model of perfection EFQM.
In Ukraine, unfortunately, the top leadership boycotts the introduction and use of these powerful, just social and industrial instruments of social progress.
Conscious and fair use of the ISO 9001-2015 standards and EFQM perfection models, as the experience of leading companies shows, can raise the level of business perfection to 450-500 points on the 1000-point EFQM scale.
To assess the effectiveness of the process of functioning of any control system and the compliance of its state with modern requirements, it is necessary to have a generalized criterion. Such a criterion is needed to analyze the optimality of this system and to predict the direction of its modification.
To ensure its dominant role in the development of civilization, a person must: 1) actively disclose and develop humanitarian values granted to her; 2) create a genome for the perfect development of the human community.

№ 6 2018, стор. 60 - 63

Кількість переглядів: 888

Відомості про авторів

В. І. Савенко

к. т. н., доктор будівництва, доцент, КНУБА, м. Київ, Україна

V. Savenko

Ph.D., Doctor of Construction, Associate Professor KNUBA, Kyiv, Ukraine


С. І. Доценко

д. т. н., акад., чл.-кор академії будівництва України, Харківський державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

S. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Academician, Corresponding Member of Academy of Building of Ukraine Kharkiv State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine


С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, КНУБА, академік академії будівництва України

S. Fedorenko

PhD in Engineering sciences, docent, Academician of academy of building of Ukraine


С. П. Пальчик

аспірант, КНУБА, м. Київ, Україна

S. Palchik

postgraduate student KNUBA, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Савенко В. І., Доценко С. І., Федоренко С. В., Пальчик С. П. Оптимальні методи ефективного управління будівельною організацією комбінатного типу. Економіка та держава. 2018. № 6. С. 60–63.

Savenko, V., Dotsenko, S., Fedorenko, S. and Palchik, S. (2018), “Optimal methods of effective management of building organization of combinate type”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 60–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.