EnglishНа русском

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТА РЕЖИМІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Т. М. Орищин, Л. С. Тришак

УДК: 338.23:336.74

Т. М. Орищин

к. е. н., доцент доцент, кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Л. С. Тришак

к. е. н., доцент, доцент, кафедри фінансів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТА РЕЖИМІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

T. Oryshchyn

Ph.D. in Finance, Finance Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

L. Tryshak

Ph.D. in Finance, Finance Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

FEATURES OF APPLICATION OF VARIOUS TYPES AND MODES OF MONETARY POLICY IN MODERN REALITIES

У статті досліджується інструментарій, на основі якого формується грошово-кредитна політика, що, в свою чергу, визначає перелік методів та інструментів, за допомогою яких відбувається регулювання фінансово-кредитної системи країни. Дослідження зосереджено на необхідності пошуку пріоритетних інструментів монетарного регулювання. Розглянуто сутність кейнсіанської та монетаристської концепцій грошово-кредитного регулювання. Охарактеризовано класифікацію видів грошової політики за спрямованістю та мірою впливу регулятивних заходів на пропозицію грошей. Серед них експансійна політика та політика рестрикції і як проміжні варіанти можливих механізмів регулювання пропозиції грошей — політика рефляції та політика дезінфляції. Крім того, розглянуто переваги та недоліки основних типів режимів грошово-кредитної політики, а саме: таргетування обмінного курсу, монетарне таргетування, таргетування інфляції та грошово-кредитна політика без помітного номінального якоря.

The research of this article is the toolkit, on which's basis monetary policy is formed. Which, in turn, determines the list of methods and tools used for regulation of the financial and credit system of the country. The research focuses on the need to find the priority instruments of monetary regulation. The essence of Keynesian and monetarist concepts of monetary regulation is considered. It describes the classification of monetary policy types according to the influence direction and extent of regulatory measures on money supply. Among them are expansionary and restriction policies and, as intermediate variants of possible money supply regulation mechanisms — a reflation and disinflation policies. In addition, the advantages and disadvantages of main monetary policy types, such as: exchange rate targeting, monetary targeting, inflation targeting and monetary policy without significant nominal anchor are considered.

№ 6 2018, стор. 47 - 50

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12