EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА"
Д. А. Качан, І. В. Свиноус

Назад

УДК: 339.188.4

Д. А. Качан, І. В. Свиноус

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА"

Анотація

Встановлено, що прояви системної кризи найбільш гостро відчуло сільське господарство і його матеріально-технічна база, погіршення якої різко позначилося на стані аграрного сектору країни.
Матеріально-технічна база характеризується матеріально-речовинною основою, науковим, виробничим (технічним) і соціально-економічним змістом. Матеріально-речовинна основа бази — це певна сукупність природних чинників, а також енергетичних, хімічних, біологічних та інших сил, організованих працею суспільства.
Виробничий зміст бази формується сукупністю безпосередньо матеріально-технічних і технологічних форм виробництва, насамперед, системою машин у широкому значенні цього слова (включаючи підсистему біоорганізмів).
Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що основним важелем функціонування економіки є матеріально-технічна база. Основним стимулом формування матеріально-технічної бази є потреба суспільства у виробництві матеріальних благ. Трактування матеріально-технічної бази містить кілька понять: матеріально-технічна база суспільства, матеріально-технічна база економіки, матеріально-технічна база галузей економіки та матеріально-технічна база підприємства. Всі вони грунтуються на понятті "матеріально-технічна база сільськогосподарських підприємств".
Проведені дослідження і монографічний аналіз дозволили запропонувати новий підхід до визначення складу матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, що базується на поділі виробничої бази підприємств на дві складові: природно-біологічну та матеріально-технічну. Склад матеріально-технічної бази сільськогосподарського підприємства представлений двома групами елементів: матеріальні ресурси і технічні засоби.

D. Kachan, I. Svynous

ТHEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO A DEFINITION OF "MATERIAL AND TECHNICAL BASE"

Summary

It was established that manifestations of a systemic crisis were most acutely felt by an agriculture and its material and technical base, a deterioration of which severely affected a state of an agricultural sector of the country.
Material and technical base is characterized by a material basis, scientific, industrial (technical) and socio-economic content. A material basis of the base is a certain set of natural factors, as well as energy, chemical, biological and other forces, organized by a work of society.
The production content of the base is formed by a combination of material and technical and technological forms of production, first of all, by a system of machines in a broad sense of the word (including the subsystem of bio-organisms).
In view of the above, it should be noted that the main lever of functioning of the economy is the material and technical base. The main stimulus for a formation of the material and technical base is a need of society in production of material goods. Treatment of logistics contains several concepts: the material base of society, the material and technical base of the economy, material and technical base of industries and logistics of company. All of them are based on the concept of "material and technical base of agricultural enterprises".
The research and monographic analysis allowed to propose a new approach to the determination of material-technical base of agricultural enterprises, based on the separation of enterprises manufacturing base into two components: natural biological and material technical. The composition of material and technical base of agricultural enterprises is represented by two groups of elements: material resources and technical means.

№ 6 2018, стор. 33 - 36

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

Д. А. Качан

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

D. Kachan

post-graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University


І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.