EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОРПОРАЦІЯМИ
А. А. Олешко

Назад

УДК: 334.02

А. А. Олешко

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

Анотація

У статті висвітлено особливості застосування програмно-цільового підходу до антикризового управління фінансовими корпораціями в умовах ескалації фінансових криз. Розглянуто методологічні основи антикризового планування у фінансових корпораціях у передкризових і кризових умовах. Антикризове планування представлено як процес формування цілей, визначення засобів, форм, методів їх досягнення на основі знань про закономірності і механізми антикризового функціонування фінансової корпорації. Визначено базові характеристики антикризових програм, до яких віднесено: підпорядкованість загальній стратегії розвитку корпорації; забезпечення комплексного вирішення проблем фінансового оздоровлення, відновлення фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності корпорації; зорієнтованість на формування конкурентних переваг та досягнення високої конкурентоспроможності фінансових послуг. Акцентовано на необхідності ієрархічної узгодженості антикризових програм і планів.

A. Oleshko

PROGRAM-TARGET APPROACH TO CRISIS MANAGEMENT OF FINANCIAL CORPORATIONS

Summary

The article covers peculiarities of application of the program-target approach to crisis management of financial corporations in the conditions of financial crises. The methodological bases on anti-crisis planning of financial corporations in pre-crisis and crisis conditions are considered. Anti-crisis planning is presented as a process of forming goals, means, forms, methods, which based on the laws and mechanisms of crisis management of financial corporations. The following basic characteristics of anti-crisis programs are defined: subordination to the general strategy of the corporation development; a comprehensive solution to the problems of financial rehabilitation, financial stability, solvency and liquidity of the corporation; orientation towards for high competitiveness of financial services. It is proposed to ensure hierarchical coordination of anti-crisis programs and plans.

№ 6 2018, стор. 25 - 27

Кількість переглядів: 183

Відомості про авторів

А. А. Олешко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

A. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Financial Markets, National University of State Fiscal Service of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.