EnglishНа русском

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
О. С. Бондаренко

УДК: 658.14

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT SUBJECTS OF BUSINESS

У статті визначено сучасний підхід до формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання. Розкрито принципи та функції інформаційно-аналітичного забезпечення з урахуванням особливостей управління статичним та динамічним станами фінансових ресурсів. Доведено необхідність виокремлення в системі інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання зовнішньої та внутрішньої частин у розрізі нормативної та діагностичної складових.

The article defines a modern approach to the formation of a system of informational and analytical provision of management of financial resources of business entities. The principles and functions of information-analytical support are considered with account of peculiarities of management of static and dynamic states of financial resources. The necessity of selection in the system of informational and analytical provision of management of financial resources of subjects of management of external and internal parts in the context of normative and diagnostic components is proved.

№ 6 2018, стор. 21 - 24

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12