EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЗАЙНЯТОСТІ В СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРІОД АГРАРНИХ РЕФОРМ
О. М. Могильний, І. М. Демчак

Назад

УДК: 631.145(477)

О. М. Могильний, І. М. Демчак

СТАН СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЗАЙНЯТОСТІ В СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРІОД АГРАРНИХ РЕФОРМ

Анотація

У результаті дослідження критично осмислено окремі догмати соціалістичної політекономії, що виправдовувала дискримінацію селян за майновим станом у період побудови "справедливого суспільства". Здійснено порівняльний аналіз сукупних ресурсів сільських і міських домогосподарств та спрямованість окремих державних програм на збалансований розвиток сільських територій. Охарактеризовано стан трудових ресурсів, ринок праці, неформальну зайнятість та трудову міграцію сільського населення. Концептуально визначено інноваційні напрями залучення членів сімейних фермерських і особистих селянських господарств та інших малих форм підприємництва сільської місцевості до продуктивної зайнятості й системи державного соціального страхування з урахуванням практик країн ЄС.

O. Mogylnyj, I. Demchak

THE STATE OF RURAL HOUSEHOLDS AND EMPLOYMENT IN RURAL AREAS: THE CAUSES AND EFFECTS OF THE GOVERNMENT REGULATION DURING AGRARIAN REFORMS

Summary

This study critically interpreted certain dogmas of socialist political economy that justified the discrimination against peasants by property status during the period of building a "just society". The study presents a comparative analysis of the aggregate resources of rural and urban households and the focus of individual government programs on the balanced development of rural areas. The article describes the status of labor resources, the labor market, informal employment and labor migration of the rural population. The study conceptually identified innovative steps to involve members of family farms and subsistence farms and other small businesses in rural areas in productive employment and the system of state social insurance, taking into account the practices of the EU countries.

№ 6 2018, стор. 9 - 16

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

О. М. Могильний

д. е. н., професор кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, м. Київ

O. Mogylnyj

Doctor of Economics, Professor in the Department of Theoretical and Applied Economics at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv


І. М. Демчак

к. е. н., генеральний директор НДІ "Украгропромпродуктивність", м. Київ

I. Demchak

Candidate of Economics, Honored Worker of Agriculture of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.