EnglishНа русском

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В. Ю. Гордополов

УДК: 657

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

V. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor, Kyiv national university of trade and economics

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING ACCOUNTS FOR EXCHANGE OPERATIONS IN THE CONTEXT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY MANAGEMENT

У статті визначено місце валютних операцій в господарській діяльності підприємства та встановлено, що господарська діяльність підприємства є складним процесом, що включає в себе: придбання, виробництво та реалізації, з використанням фінансових, трудових та матеріальних ресурсів. У зв'язку з відсутністю в науковій літературі однозначних пояснень сутності конкретних методів управління валютними ризиками, систематизовано наукові підходи щодо ідентифікації методів управління валютними ризиками в працях закордонних науковців. У процесі дослідження було проаналізовано зміни в системі бухгалтерського обліку під впливом застосування методів управління валютними ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Запропоновано форму документу для застосування природного хеджування як методу управління валютними ризиками. Розроблено алгоритм здійснення операцій з управління валютними ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Побудовано модель застосування хеджування валютних ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів у бухгалтерському обліку.

The article defines the place of foreign exchange operations in the economic activity of the enterprise and establishes that the economic activity of the enterprise is a complex process, which includes: acquisition, production and sales, using financial, labor and material resources. In connection with the absence in the scientific literature of unambiguous explanations of the essence of specific methods of currency risk management, systematized scientific approaches to the identification of methods for managing currency risks in the works of foreign scientists. In the course of the research, changes were made in the accounting system under the influence of the application of methods of currency risk management in foreign economic activity. The form of the document for application of natural hedging as a method of currency risk management is offered. The algorithm of foreign exchange risk management operations in foreign economic activity is developed. A model for applying currency risk hedging using derivative financial instruments in the accounting system was constructed.

№ 5 2018, стор. 71 - 77

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12