EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Р. І. Щур

Назад

УДК: 336.26

Р. І. Щур

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню наукової парадигми фінансового потенціалу територіальних громад. За результатами дослідження виділено підходи до визначення категорії "фінансовий потенціал", а саме: результативний, системний, ресурсний, ресурсно-цільовий, процесно-ресурсний, структурний. Систематизація цих підходів надала можливість запропонувати авторське тлумачення дефініції "фінансовий потенціал територіальної громади". Обгрунтовано, що економічна сутність фінансового потенціалу територіальної громади визначається сукупністю чотирьох аспектів: фінансовий потенціал як здатність територіальної громади виробляти ресурсну базу для забезпечення виробничо-економічної діяльності, виконання соціальних завдань і забезпечення стійкості місцевого розвитку; фінансовий потенціал як сукупність наявних на території фінансових і грошових ресурсів, необхідних для підтримки стійкості економічної діяльності територіальної громади; фінансовий потенціал як результат економічних відносин територіальної громади; фінансовий потенціал як резерв, можливий до використання для захисту регіонального розвитку від впливу факторів ризику і невизначеності. Також запропоновано сукупність структурних компонентів щодо оцінки фінансового потенціалу територіальної громади як цілісної економічної системи.

R. Shchur

FINANCIAL POTENTIAL TERRITORIAL COMMUNITIES: THEORETICAL ANALYSIS

Summary

The article is devoted to the research of the scientific paradigm of the financial potential of territorial communities. According to the results of the research, approaches to the definition of the category "financial potential" are identified, namely: productive, systemic, resource, resource-target, process-resource, structural. The systematization of these approaches provided an opportunity to propose an author's interpretation of the definition of "financial potential of a territorial community". It is substantiated that the economic essence of the financial potential of the territorial community is determined by a combination of four aspects: financial potential as the ability of the territorial community to develop a resource base for the provision of productive and economic activity, the fulfillment of social tasks and the sustainability of local development; financial potential as a set of financial and monetary resources available on the territory necessary to maintain the sustainability of the economic activity of the territorial community; financial potential as a result of economic relations of the territorial community; financial potential as a reserve, it is possible to use for the protection of regional development from the influence of factors of risk and uncertainty. Also, a set of structural components has been proposed to assess the financial potential of a territorial community as an integral economic system.

№ 5 2018, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

Р. І. Щур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ

R. Shchur

PhD in Economic, Associate Professor at the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Щур Р. І. Фінансовий потенціал територіальних громад: теоретичний аналіз. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 60–64.

Shchur, R. (2018), “Financial potential territorial communities: theoretical analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.