EnglishНа русском

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Т. В. Вільхова, Ю. М. Могила

УДК: 37

Т. В. Вільхова

к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро

Ю. М. Могила

старший викладач кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

T. Vilkhova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Educational Management of the Criminal Police Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council, the city of Dnipro

Yu. Mogila

Senior Lecturer of the Department of Educational Management of the Crimean Police Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council

APPLICATION OF MARKETING INSTRUMENTS IN GENERAL BASIC EDUCATION STAFF

У статті розглянуто проблему розвитку освітнього маркетингу в умовах реформування освіти. Проаналізовано статистичну інформацію щодо зменшення кількості суб'єктів навчального процесу у закладах загальної середньої освіти та вказано можливі причини виникнення цього явища. Досліджено принципи педагогічного маркетингу та їх важливе значення при використанні в освітньому процесі. Визначено поняття конкурентоспроможності начального закладу. Запропоновано практичні рекомендації щодо застосування маркетингових інструментів у діяльності сучасних шкіл. Рекомендовано обов'язково включати у розробку стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти інноваційні маркетингові технології.

The article deals with the problem of development of educational marketing in the conditions of educational reform. The statistical information on reducing the number of subjects of the educational process in the institutions of general secondary education is analyzed and the possible reasons for their occurrence are indicated. The principles of pedagogical marketing and their importance when used in the educational process are investigated. The concept of competitiveness of the primary institution is defined. It offers practical recommendations on the use of marketing tools in the activities of modern schools. It is recommended to include innovative marketing technologies in the development of a strategy for the development of institutions of general secondary education.

№ 5 2018, стор. 57 - 59

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12