EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
І. А. Островський, О. І. Славута

Назад

УДК: 338.465:628.47

І. А. Островський, О. І. Славута

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто процес утворення ринкових умов і конкурентного середовища щодо поводження з відходами в Україні. Досліджено національну динаміку індексу якості інфраструктури. Узагальнено статистичні дані про стан і регіональні відмінності в сфері поводження з відходами. Проаналізовано регіональні особливості участі приватних підприємств у збиранні та утилізації усіх видів відходів. Обгрунтовано необхідність упровадження комплексного підходу щодо поводження з відходами за відомими європейськими зразками. Підкреслено безальтернативність європейської системи управління відходами, що поєднує їх мінімізацію, роздільний збір, рециклінг і безпечну утилізацію за неможливістю повторного використання.

I. Ostrovskyi, О. Slavuta

THE FEATURES OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE WASTE MANAGEMENT: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS IN UKRAINE

Summary

The process of formation of market conditions and a competitive environment with waste management in Ukraine are considered. The national dynamics of the infrastructure quality index are researched. The statistics on the state and regional differences in the field of waste management are summarized. The regional peculiarities of the participation of private enterprises in the collection and utilization of all types of waste are analyzed. The necessity of introducing an integrated approach to waste management according to well-known European models are substantiated. There no alternative to the European waste management system are underlined, which combines minimization of them, separate collection, recycling and safe disposal due to impossibility of re-use.

№ 5 2018, стор. 52 - 56

Кількість переглядів: 386

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv


О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. Slavuta

Senior Lecturer of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Островський І. А., Славута О. І. Особливості розвитку підприємництва в сфері поводження з відходами: європейський досвід і перспективи України. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 52–56.

Ostrovskyi, I. and Slavuta, О. (2018), “The features of business development in the waste management: european experience and prospects in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 52–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.