EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Т. А. Приходченко

Назад

УДК: 332.14

Т. А. Приходченко

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація

Сьогодні важливим завданням залишається забезпечення комплексного i збалансованого функціонування регіонів з використанням організаційних, економічних та правових інструментів. Виконання такого завдання передбачає аналіз сучасного соціально-економічного розвитку регіонів України. Тому основною метою статті є оцінка основних властивостей сучасного регіонального розвитку. У статті проаналізовано динаміку змін валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу за 2012—2016 роки, оцінено рівні економічної ефективності, інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці регіонів України за 2017 рік. Виявлено сучасні диспропорції регіонального розвитку і причини їх виникнення. Доведено, що в сучасних умовах проблема регіональної диференціації суттєво впливає на ефективність національної економіки. За результатами проведеного аналізу наданю пропозицій щодо модернізації та підвищення ефективності сучасної регіональної політики в Україні.

T. Prykhodchenko

ANALYSIS OF MODERN REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

Today it remains vital to ensuring an integrated and balanced functioning of the regions with the use of organizational, economic and legal instruments. Performing this task involves the analysis of modern socio-economic development of regions of Ukraine. Therefore, the main goal of this article is to assess the main features of modern regional development. The article analyzes the dynamics of changes in gross regional product per person for 2012—2016 estimated levels of economic efficiency, investment development and foreign economic cooperation of Ukrainian regions by 2017. Identified the current imbalance of regional development and their causes. It is proved that in modern conditions the problem of regional differentiation significantly affects the efficiency of the national economy. According to the results of the analysis provided suggestions for modernizing and improving the efficiency of modern regional policy in Ukraine.

№ 5 2018, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 1330

Відомості про авторів

Т. А. Приходченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

T. Prykhodchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral student, Department of regional science and tourism, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Приходченко Т. А. Аналіз сучасного регіонального розвитку в Україні. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 43–47.

Prykhodchenko, T. (2018), “Analysis of modern regional development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.