EnglishНа русском

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ
Є. В. Крайчак

УДК: 339.72+336.3

Є. В. Крайчак

к. е. н., викладач коледжу інженерії та управління, Національний авіаційний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Ye. Кraichak

Candidate of Economics Science, Lecturer of the College of Engineering and Management, National Aviation University

THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE PUBLIC EXTERNAL DEBT OF UKRAINE

У статті виділено складові елементи, з яких має складатися ефективна система управління державним зовнішнім боргом України, а саме: законодавче забезпечення боргової політики держави; управління борговими ризиками; оптимізація структури боргового портфеля держави; моніторинг кон'юнктури на кредитних ринках та забезпечення постійного зв'язку з основними кредиторами держави; активне управління державним зовнішнім боргом; сприяння розвитку національного ринку державних цінних паперів з метою часткової переорієнтації із зовнішніх державних запозичень на внутрішні. Запропоновано шляхи покращення процесу управлiння державним зовнiшнiм боргом України. Виділено, що особливо важливим у рамках проведення активного управління державним зовнішнім боргом має стати активне застосування стандартних схем реструктуризації державного зовнішнього боргу: викупу боргових зобов'язань, використання хеджування та сек'юритизації державного боргу.

The article highlights the components of which an effective system of management of the state external debt of Ukraine should consist: legislative provision of the state debt policy; debt risk management; optimization of the structure of the debt portfolio of the state; monitoring of the situation on credit markets and ensuring constant communication with the main creditors of the state; active management of public debt; promoting the development of a national market for government securities with a view to a partial reorientation of external government borrowings to domestic ones. The ways of improving the process of management of Ukraine's external debt are proposed. It is highlighted that the active use of standard schemes for the restructuring of public external debt: debt repurchase, hedging, and securitization of public debt should be actively implemented within the framework of active management of public external debt.

№ 5 2018, стор. 38 - 42

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12