EnglishНа русском

ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС"
М. О. Дергалюк

УДК: 338.43:330.3

М. О. Дергалюк

к. е. н., ассистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС"

M. Derhaliuk

PhD in Economics, assistant of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE APPROACHES TO THE "AGROINDUSTRIAL COMPLEX" CONCEPT DEFINITION

У статті встановлено, що існують два підходи щодо визначення сутності поняття "агропромисловий комплекс" як сукупності галузей та як об'єднання за різними видами діяльності. З'ясовано, що АПК здебільшого розуміють як систему і/або сукупність галузей національної економіки, що займаються виробництвом, переробкою, зберіганням і доведенням до кінцевого споживача аграрної продукції. При визначенні сутності використовується підхід, за яким АПК визначається за різновидами економічної діяльності, пов'язаних між собою технологічними, організаційними, економічними зв'язками щодо виробництва сільськогосподарської продукції. Дано авторське тлумачення сутності поняття "агропромисловий комплекс".

The article establishes that there are two approaches to the essence of the concept "agro-industrial complex" definition as a set of industries and as an association for different types of activities. It is revealed that AIC is mostly understood as a system and / or set of industries of the national economy engaged in the production, processing, storage and bringing to the final consumer of agrarian products. An approach is used in determining the essence of which AIC is determined by the types of economic activity associated with each other by technological, organizational and economic ties of agricultural production. Author's interpretation of the "agro-industrial complex" concept is given.

№ 5 2018, стор. 34 - 37

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12