EnglishНа русском

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. Ю. Єрмаков, Л. І. Личук

УДК: 658:331.522.4:332.146.2(477-22)

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Л. І. Личук

здобувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Ermakov

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

L. Lychuk

Postgraduate of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

REGARDING PROBLEMATICOF FORMATION AND USING OF LABOUR POTENTIAL ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Результатом проведених досліджень є встановлена можливість впливу на стан трудового потенціалу шляхом цілеспрямованої взаємодії із зовнішнім середовищем, зокрема, сільськими територіями. Виявлено наявність багатьох зацікавлених сторін, які потребують високоякісних трудових ресурсів для вирішення власних інтересів чи інтересів розвитку сільських територій. На основі узгодження мотивів зацікавлених сторін, сформовано матрицю ключових стейкхолдерів розвитку трудового потенціалу сільського населення, ідентифіковано можливість та інструменти їх впливу на стан цього потенціалу. Запропоновано розвивати можливості спільної реалізації інтересів і впливів груп стейкхолдерів у межах кластерної моделі управління розвитком трудового потенціалу сільських територій регіону. Визначено концептуальні засади організації управління кластером та механізм реалізації комплексної стратегії розвитку сільських територій в контексті вдосконалення трудового потенціалу.

In the consequence of conducted research the possibility of influence on the state of the labor potential through the focused interaction with the external environment (in particular with rural areas) was admitted. The availability of the number of interested parties that require highly qualified labor recourses for serving its own interests or interests of rural areas development was discovered. The matrix of key stakeholders for development of labor potential of rural areas was formed on basis of accommodation of motives of interested parties. The range of tools for adjusting labor potential state was also developed. It was proposed to advance possibilities of joint implementation of interests and influence of stakeholders groups in the framework of the cluster model of management of development labor potential in rural areas of the region. The conceptual framework of cluster management mechanism and implementation of the development strategy of the rural areas in the context of improvement of labor potential was identified.

№ 5 2018, стор. 28 - 33

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12