EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
М. В. Гаман

Назад

УДК: 338: 351.82

М. В. Гаман

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Здійснено поділ організаційно-економічних умов інноваційної діяльності, що впливають на розвиток інноваційних процесів, на такі групи: технологічні, фінансові, політичні, правові, екологічні, соціальні.
Відзначено, що технологічні розробки сприяють підвищенню науково-технічного рівня, поліпшення параметрів техніки і технології, що випливає з відкриття нових законів та закономірностей у природі, а отже, і нових технологічних засобів виробництва речовин, матеріалів та видів продукції.
Встановлено, що недостатнє фінансування науково-дослідних установ призводить, насамперед, до скорочення обсягів теоретичних досліджень. Потенціал вищої школи реалізується вкрай не ефективно.
Наука працює сьогодні в межах шостого технологічного укладу, а підприємства у кращому випадку у межах третього технологічного укладу з елементами четвертого та п'ятого технологічних укладів.
Інтелектуальний потенціал держави може забезпечити економічне зростання без збільшення витрат на сировинні ресурси.
Визначено, що необхідно упорядкувати та розробити правові норми для визначення інноваційної діяльності як важливої ланки національної політики.

N. Haman

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

The division of organizational and economic conditions of innovation activity, influencing the development of innovative processes, into the following groups: technological, financial, political, legal, ecological, social.
It is noted that technological developments contribute to the increase of the scientific and technical level, improvement of the parameters of technology and technology, which follows from the discovery of new laws and laws in nature, and, consequently, new technological means of production of substances, materials and products.
It is established that insufficient funding of research institutions leads, first of all, to reducing the volume of theoretical research. The potential of higher education is very poorly implemented.
Science works today within the sixth technological structure, and enterprises are at best, within the third technological structure with elements of the fourth and fifth technological processes.
Intellectual potential of the state can provide economic growth without increasing the cost of raw materials.
It has been determined that it is necessary to streamline and develop legal rules for identifying innovation as an important part of national policy.

№ 5 2018, стор. 25 - 27

Кількість переглядів: 392

Відомості про авторів

М. В. Гаман

д. держ. упр., професор, професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Haman

Doctor of public administration, Professor, Professor of the Department of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гаман М. В. Організаційно-економічні умови інноваційної діяльності в Україні. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 25–27.

Haman, N. (2018), “Organizational and economic conditions of innovative activity in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 25–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.