EnglishНа русском

АРХІТЕКТОНІКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
О. С. Бондаренко, І. П. Адаменко

УДК: 658.14

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

АРХІТЕКТОНІКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker of Research Financial Institute, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

ARCHITECTONIC OF FINANCIAL MANAGEMENT: MODERN THEORY AND PRACTICE

У статті визначено теоретичні підходи до формування архітектоніки фінансового управління, які базуються на сучасних підходах інституційної теорії. Визначено роль фінансових потоків у встановленні стабільних та узгоджених взаємозв'язків між інституційними одиницями в межах фінансової архітектоніки. Розкрито методичний підхід до формування фінансової архітектоніки з урахуванням особливостей функціонування вітчизняної фінансової системи, доведено необхідність розробки нової методології фінансового управління під впливом динамічних змін в економічній системі.

The article defines the theoretical approaches to the formation of the architectonics of financial management, which are based on modern approaches of institutional theory. The role of financial flows in establishing stable and consistent interrelations between institutional units within the framework of financial architecture has been determined. The methodical approach to the formation of financial architecture is considered taking into account the peculiarities of functioning of the domestic financial system, the necessity of developing a new methodology of financial management under the influence of dynamic changes in the economic system has been proved.

№ 5 2018, стор. 22 - 24

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12