EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАСАДАХ АУТСОРСИНГУ
В. О. Осмятченко, В. В. Токар

Назад

УДК: 657

В. О. Осмятченко, В. В. Токар

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАСАДАХ АУТСОРСИНГУ

Анотація

У статті розглянуто основні концепції, на яких базуються сучасні інформаційні технології бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу. Доведено життєздатність двох основних концепцій побудови програмного забезпечення бухгалтерського обліку. Перша виходить із можливості уніфікації всієї бухгалтерської інформації, а друга припускає необхідність її спеціалізації відповідно до потреб задач окремих ділянок обліку. У статті узагальнено результати опитування значного числа розробників програмних систем автоматизації обліку. Наведено аргументи на користь аналізу та систематизації накопиченого практичного досвіду моделювання бухгалтерського обліку та вироблення раціональних підходів до реалізації складових компонент таких моделей. Авторами зазначено необхідність розробки детальної класифікації програмного забезпечення для автоматизованої системи бухгалтерського обліку, яка повинна враховувати весь спектр його споживчих властивостей.

V. Osmyatchenko, V. Tokar

OUTSOURCED ACCOUNTING SOFTWARE

Summary

The article reveal fundament concepts of modern technologies of the outsourced accounting software. The authors prove the viability of two main concepts of creating accounting software. The first concept rests upon the possibility to unify all the accounting information. The second concept foresees the specialization of the accounting information according to the needs of separate segments of accounting. The authors generalize the results of questioning the great amount of developers of software systems for automatizing accounting. The authors provide arguments for analyzing and systematizing the accumulated applied experience of modeling accounting and developing rational approaches to implementing constituents of such models. The authors state the necessity to develop the detailed classification of software for automated accounting systems, which should consider the whole range of its consumer properties.

№ 5 2018, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 417

Відомості про авторів

В. О. Осмятченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України

V. Osmyatchenko

D.Sc. in Economics, Professor, Head of Department of Accounting, University of State Fiscal Service of Ukraine


В. В. Токар

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Tokar

D.Sc. in Economics, Professor, Professor of Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Осмятченко В. О., Токар В. В. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 17–21.

Osmyatchenko, V. and Tokar, V. (2018), “Outsourced accounting software”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.