EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА ПОДАТКОВОГО БОРГУ І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
П. В. Проноза

Назад

УДК: 336.2

П. В. Проноза

ДИНАМІКА ПОДАТКОВОГО БОРГУ І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено динаміку податкового боргу в Україні, у тому числі в розрізі окремих податків, зборів, платежів. Проаналізовано динаміку і тенденції приросту (зниження) розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань та податкового боргу за регіонами і виявлено регіони з високим, постійно зростаючим обсягом податкового боргу. Проведений аналіз сум списаної безнадійної податкової заборгованості, а також обсяг укладених договорів про розстрочення податкового боргу у 2017 році. Досліджено динаміку погашення податкового боргу, а також обсяги списаного й новоствореного податкового боргу протягом останніх років. Виявлено, що заходи, які здійснювались контролюючими органами із забезпечення стягнення податкового боргу та попередження його зростання, виявились неефективними та малорезультативними, внаслідок чого податковий борг до державного бюджету протягом 2014—2016 рр. збільшився у 3,8 раза, або на 43,2 млрд грн. Запропоновано власне бачення напрямів вдосконалення податкового адміністрування в Україні на довгострокову перспективу.

P. Pronoza

THE DYNAMICS OF TAX DEBT AND DIRECTIONS FOR IMPROVING TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary

The article covers the dynamics of tax debt in Ukraine, including analysis by separate taxes, fees, payments. The dynamics and trends of growth (decrease) of deferred (postponed) monetary liabilities and tax debt by regions was analyzed and regions with high, constantly increasing volume of tax debt were identified. The analysis of amounts of write off uncollectible tax arrears as well as the volume of agreements on the decommissioning of tax debt in 2017 was carried out. The dynamics of repayment of tax debt, as well as volumes of the write-off and newly created tax debt in recent years have been investigated. It was found that the measures taken by the supervisory authorities to secure tax debt collection and prevention of its growth proved to be ineffective, as a result of which the tax debt to the state budget during the 2014—2016 period increased by 3.8 times, or by 43.2 billion UAH. We propose our own vision of the directions of improvement of tax administration in Ukraine for the long-term perspective.

№ 5 2018, стор. 4 - 9

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

П. В. Проноза

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

P. Pronoza

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Проноза П. В. Динаміка податкового боргу і напрями вдосконалення податкового адміністрування в Україні. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 4–9.

Pronoza, P. (2018), “The dynamics of tax debt and directions for improving tax administration in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 4–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.