EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DUE DILIGENCE ЯК ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Ю. О. Прокопенко

Назад

УДК: 351.71:004

Ю. О. Прокопенко

DUE DILIGENCE ЯК ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті констатовано потребу подальшого вивчення значимості Due Diligence як підгрунття прийняття управлінських рішень щодо інвестування інноваційних проектів машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі. Викладено авторське трактування поняття "надійність інноваційних проектів", під якою варто розуміти адаптивність інноваційних проектів та усталеність очікуваної їх результативності під впливом сторонніх випадкових факторів (ризиків) протягом всього життєвого циклу проекту. Доведено, що основними критеріями її визнання мають стати: адаптивність проекту, його синергетичність, динамічність, еластичність та масштабування. Розкрито зміст кожного з перелічених критеріїв у широкому розумінні. Визначено основні напрями Due diligence та проектні ризики, які мають досліджуватись під час процедури оцінки надійності інноваційних проектів. Наголошено на доцільності використання при узагальненні результатів Due diligence вербально-числову шкалу Харрінгтона.

Yu. Prokopenko

DUE DILIGENCE AS THE PROCEDURE FOR ASSESSING THE RELIABILITY OF INNOVATIVE PROJECTS IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF THE ROCKET-SPACE INDUSTRY

Summary

The article stated the need to further study the importance of Due Diligence as the basis for making managerial decisions on investing innovative projects in machine-building enterprises of the rocket and space industry. The author's interpretation of the concept of "reliability of innovation projects" is described, under which it is necessary to understand the adaptability of innovative projects and the reliability of their expected effectiveness under the influence of external random factors (risks) throughout the life cycle of the project. It is proved that the main criteria for its recognition should be: adaptability of the project, its synergy, dynamism, elasticity and scaling. The content of each of the listed criteria is disclosed in the broad sense. The main areas of due diligence and project risks are to be investigated during the procedure for assessing the reliability of innovative projects. It is emphasized on the expediency of using the Harrington verbal-numeric scale due diligence to summarize the results.

№ 4 2018, стор. 116 - 120

Кількість переглядів: 126

Відомості про авторів

Ю. О. Прокопенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

Yu. Prokopenko

Post-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.