EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Л. Д. Завідна

Назад

УДК: 658.14/.17:640.4

Л. Д. Завідна

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Найбільш повну картину ситуації на підприємстві можна отримати лише шляхом діагностики фінансового стану, яка дасть можливість оцінити сильні сторони та проблемні місця підприємства і зробити рекомендації на майбутнє.
Основною метою діагностики є оцінка економічної активності протягом різних періодів, виявлення факторів, що мають позитивний чи негативний вплив, та визначення реальної фінансової стійкості підприємства в цілому або його частини, його платоспроможності, кредитоспроможності, інвестиційної привабливості та інших аспектів.
У статті проведено аналіз та здійснено оцінку фінансового стану підприємств готельного господарства з використанням системи аналітичних коефіцієнтів, а саме: показників фінансової стійкості (платоспроможності), ліквідності та рентабельності підприємств, що спрямовано на пошук резервів для підвищення ефективності роботи готелів та їх конкурентоспроможності.

L. Zavidna

DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE HOTEL BUSINESS ENTERPRISE

Summary

The most complete picture of the situation at the enterprise can only be obtained by diagnosing the financial condition, which will give an opportunity to assess the strengths and problem areas of the company and make recommendations for the future.
The main objective of diagnostics is to assess the economic activity during different periods, identify factors that have a positive or negative impact, and determine the real financial sustainability of the enterprise as a whole or its part, its solvency, creditworthiness, investment attractiveness and other of aspects.
The article an analysis and evaluation have been carried out the financial condition of hotel enterprises using the system of analytical coefficients — indicators of financial stability (solvency), liquidity and profitability of enterprises, directional it finding reserves for improving the efficiency of hotels and their competitiveness.

№ 4 2018, стор. 99 - 103

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

Л. Д. Завідна

к. с.-г. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Zavidna

PhD of agricultural Sciences, Associate Professor, Doctoral student of the hotel and restaurant business department,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.