EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Т. Г. Олійник

Назад

УДК: 338.432:631.11

Т. Г. Олійник

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку аграрного підприємництва в Миколаївській області. Визначено, що роль підприємництва у розвитку суспільства можна висвітлити через його функції, а особливого значення набуває територіально-адміністративна функція підприємництва, що полягає в сприянні розвитку сільських територій, оскільки підприємництво є джерелом формування бюджетів місцевих сільських рад. Досліджено, що в регіоні нараховувалося 4 тисячі діючих сільськогосподарських підприємств, найбільшу питому вагу серед яких займають фермерські господарства — 83,5%, виробництво сільськогосподарської продукції на душу населення виявилось вищим, ніж у попередньому році на 9,1%, середньомісячна номінальна заробітна плата працівників сільськогосподарських підприємств на 25,4% нижча від середньообласного рівня. Виділено чинники, які гальмують розвиток аграрних підприємств у сучасних умовах господарювання. Запропоновано основні напрями прискорення розвитку підприємництва в економіці регіону.

T. Oliinyk

MODERN STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP IN THE NIKOLAEV AREA

Summary

The article considers current state and tendencies of development of agrarian entrepreneurship in the Nikolaev area. It is determined that the role of entrepreneurship in development of society can be illuminated through its functions, and the particular importance of the territorial-administrative function of the business, which is to promote rural development, because entrepreneurship is a source of formation of local budgets of rural councils. It was investigated that in the region there were 4 thousand of existing agricultural enterprises, the largest share of which are farm — 83,5%, agricultural production per capita was higher than in the previous year by 9.1%, the average monthly nominal wage of employees of agricultural enterprises by 25.4% below the average regional level. The factors that hamper the development of agricultural enterprises in modern conditions of managing. The basic directions of acceleration of development of entrepreneurship in the economy of the region.

№ 4 2018, стор. 76 - 78

Кількість переглядів: 114

Відомості про авторів

Т. Г. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет , м. Миколаїв

T. Oliinyk

senior lecturer, Department of Economics of enterprise, Mykolaiv national agrarian University , Nikolaev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.