EnglishНа русском

ACCOUNTING OF DEBT SECURITY AND WAYS OF IMPROVEMENT
A. Hevchuk

УДК: 657

A. Hevchuk

Ph.D (Economic Sciences) Associate professor, Vynnytsia University of Economy and Finance, Vynnytsia, Ukraine

ACCOUNTING OF DEBT SECURITY AND WAYS OF IMPROVEMENT

А. В. Гевчук

к. е. н., доцент , ПВНЗ "Вінницький фінансово-економічний університет"

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

The article deals with the problem of determining the essence of the organization of accounting, analysis and control of accounts receivable, as well as the possibility of improving the accounting of settlement operations with counter agents, with which the company enters into business relations.
Solving the problem of assessing receivables and keeping records of management by ensuring the solvency of the company, taking into account the change in the average amount of debt.
The author in the article carries out further steps of the scientific approach to the disclosure of the economic essence, qualitative characteristics of accounts receivable, determination of important influential internal, external, economic, legal factors on the amount of arrears. Accounts receivable is also considered as a means of repayment of accounts payable as part of unpaid sold products to customers, as an element of current assets of own financing or at the expense of borrowed funds.
The author recommends proceeding from the requirements of ensuring the effectiveness of economic activity, that more significant measures should be taken to increase the level of management of accounts receivable related to the determination of its values, the provision of a reasonable distribution of payment terms, the calculation of turnover and the identification of reasons for reducing liquidity, the development of a reserve component for compensation losses questionable debts.
The article discloses the possibility of using modern integrated accounting of receivables and a legal approach to the assessment of liabilities,from a scientific point of view while also making recommendations for the use of accounts and subaccounts for accounting for long-term receivables, as well as the structure of analytical accounting for current debts and calculations with different debtors. The problem of accounting also reveals for receivables taking into account the risk factors and all kinds of abuse, which is conditioned by the calculation of the reserve of doubtful debts, taking into account the situation when the reserve is not created.
The results of this study on the accounting and measurement of receivables are the basis for practical use for improving the debt management system in accordance with the requirements of international and national accounting policies (standards).

У статті розглянуто проблему визначення сутності організації обліку, аналізу та контролю управління дебіторською заборгованістю, а також можливості удосконалення обліку розрахункових операцій з контрагентами, з якими підприємство вступає в ділові відносини.
Вирішення проблеми оцінки дебіторської заборгованості та ведення обліку ведення шляхом забезпечення платоспроможності підприємства з урахуванням зміни середньої величини заборгованості.
У статті автор здійснює подальші кроки наукового підходу до розкриття економічної сутності, якісної характеристики дебіторської заборгованості, визначення важливих впливових внутрішніх, зовнішніх, економічних, юридичних факторів на розмір заборгованості. Дебіторська заборгованість розглядається також як засіб погашення кредиторської заборгованості як частини неоплаченої проданої продукції покупцям, як елемент оборотних активів власного фінансування або за рахунок позикових коштів.
Виходячи із вимог забезпечення ефективності ведення економічної діяльності, автор статті рекомендує втілити більш вагомі заходи підвищення рівня управління дебіторською заборгованістю, які стосуються визначення її величин, забезпечення обгрунтованого розподілу за термінами оплати, розрахунку оборотності та виявлення причин зниження ліквідності, розробки резервної складової для компенсації втрат за сумнівними боргами.
У статті розкриваються з наукової точки зору можливості застосування сучасного інтегрованого обліку дебіторської заборгованості та юридичного підходу до оцінки зобов'язань, одночасно даються рекомендації до використання рахунків і субрахунків обліку довгострокової дебіторської заборгованості, а також розроблено структуру побудови аналітичного обліку поточної заборгованості та розрахунків з різними дебіторами. Розкривається також проблема обліку дебіторської заборгованості з врахуванням факторів ризику і різного роду зловживань, що обумовлюється нарахуванням резерву сумнівних боргів з врахуванням ситуації, коли резерв не створюється.
Результати дослідження щодо обліку та оцінки дебіторської заборгованості є основою для практичного використання по удосконаленню системи управління заборгованістю відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних положень (стандартів) з облікової політики.

№ 4 2018, стор. 70 - 75

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

проректор з наукової роботи ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор