EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ACCOUNTING OF DEBT SECURITY AND WAYS OF IMPROVEMENT
A. Hevchuk

Назад

УДК: 657

A. Hevchuk

ACCOUNTING OF DEBT SECURITY AND WAYS OF IMPROVEMENT

Summary

The article deals with the problem of determining the essence of the organization of accounting, analysis and control of accounts receivable, as well as the possibility of improving the accounting of settlement operations with counter agents, with which the company enters into business relations.
Solving the problem of assessing receivables and keeping records of management by ensuring the solvency of the company, taking into account the change in the average amount of debt.
The author in the article carries out further steps of the scientific approach to the disclosure of the economic essence, qualitative characteristics of accounts receivable, determination of important influential internal, external, economic, legal factors on the amount of arrears. Accounts receivable is also considered as a means of repayment of accounts payable as part of unpaid sold products to customers, as an element of current assets of own financing or at the expense of borrowed funds.
The author recommends proceeding from the requirements of ensuring the effectiveness of economic activity, that more significant measures should be taken to increase the level of management of accounts receivable related to the determination of its values, the provision of a reasonable distribution of payment terms, the calculation of turnover and the identification of reasons for reducing liquidity, the development of a reserve component for compensation losses questionable debts.
The article discloses the possibility of using modern integrated accounting of receivables and a legal approach to the assessment of liabilities,from a scientific point of view while also making recommendations for the use of accounts and subaccounts for accounting for long-term receivables, as well as the structure of analytical accounting for current debts and calculations with different debtors. The problem of accounting also reveals for receivables taking into account the risk factors and all kinds of abuse, which is conditioned by the calculation of the reserve of doubtful debts, taking into account the situation when the reserve is not created.
The results of this study on the accounting and measurement of receivables are the basis for practical use for improving the debt management system in accordance with the requirements of international and national accounting policies (standards).

А. В. Гевчук

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто проблему визначення сутності організації обліку, аналізу та контролю управління дебіторською заборгованістю, а також можливості удосконалення обліку розрахункових операцій з контрагентами, з якими підприємство вступає в ділові відносини.
Вирішення проблеми оцінки дебіторської заборгованості та ведення обліку ведення шляхом забезпечення платоспроможності підприємства з урахуванням зміни середньої величини заборгованості.
У статті автор здійснює подальші кроки наукового підходу до розкриття економічної сутності, якісної характеристики дебіторської заборгованості, визначення важливих впливових внутрішніх, зовнішніх, економічних, юридичних факторів на розмір заборгованості. Дебіторська заборгованість розглядається також як засіб погашення кредиторської заборгованості як частини неоплаченої проданої продукції покупцям, як елемент оборотних активів власного фінансування або за рахунок позикових коштів.
Виходячи із вимог забезпечення ефективності ведення економічної діяльності, автор статті рекомендує втілити більш вагомі заходи підвищення рівня управління дебіторською заборгованістю, які стосуються визначення її величин, забезпечення обгрунтованого розподілу за термінами оплати, розрахунку оборотності та виявлення причин зниження ліквідності, розробки резервної складової для компенсації втрат за сумнівними боргами.
У статті розкриваються з наукової точки зору можливості застосування сучасного інтегрованого обліку дебіторської заборгованості та юридичного підходу до оцінки зобов'язань, одночасно даються рекомендації до використання рахунків і субрахунків обліку довгострокової дебіторської заборгованості, а також розроблено структуру побудови аналітичного обліку поточної заборгованості та розрахунків з різними дебіторами. Розкривається також проблема обліку дебіторської заборгованості з врахуванням факторів ризику і різного роду зловживань, що обумовлюється нарахуванням резерву сумнівних боргів з врахуванням ситуації, коли резерв не створюється.
Результати дослідження щодо обліку та оцінки дебіторської заборгованості є основою для практичного використання по удосконаленню системи управління заборгованістю відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних положень (стандартів) з облікової політики.

№ 4 2018, стор. 70 - 75

Кількість переглядів: 148

Відомості про авторів

A. Hevchuk

Ph.D (Economic Sciences) Associate professor, Vynnytsia University of Economy and Finance, Vynnytsia, Ukraine

А. В. Гевчук

к. е. н., доцент , ПВНЗ "Вінницький фінансово-економічний університет"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.