EnglishНа русском

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ У ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД
А. Ю. Полчанов

УДК: 339.72

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ У ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

THE MECHANISM OF THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE STATE IN THE POST-CONFLICT PERIOD

Статтю присвячено вивченню впливу міжнародних фінансових інститутів на фінансовий потенціал постконфліктних країн та виявленню оптимальних форм взаємодії України з міжнародними донорами.
Результати критичного аналізу публікацій з цієї тематики дали підстави стверджувати, що найбільш вагому роль у подолані наслідків військових конфліктів відіграють організації Групи Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок, Багатостороння агенція гарантування інвестицій) та Міжнародний валютний фонд.
Автором було уточнено механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на розвиток фінансового потенціалу держави через визначення основних інструментів такого впливу та виявлення конфлікту інтересів зацікавлених сторін.
Не залишилось поза увагою дослідження окреслення найбільш оптимальних форм взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами з позиції забезпечення національної фінансової безпеки.

This article is devoted to studying the influence of international financial institutions on the development of the financial potential of the post-conflict countries and identification the optimal forms of interaction between Ukraine and international donors.
The critical analysis of papers on this subject makes it possible to assert that the organization of the World Bank Group (The International Bank for Reconstruction and Development, The International Development Association, The International Finance Corporation, The Multilateral Investment Guarantee Agency, The International Centre for Settlement of Investment Disputes) and International Monetary Fund have the most significant role to play in the overcoming the consequences of war conflict.
Author had specified the mechanism of the influence of international financial institutions on the development of the financial potential of the post-conflict state by identifying the main instruments of such influence and definition the conflict of interest between stakeholders.
The definition of the most optimal forms of interaction between Ukraine and international financial institutions from a national financial security has not been left without attention.

№ 4 2018, стор. 62 - 65

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12