EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
О. Л. Руда

Назад

УДК: 336.71

О. Л. Руда

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті наведено основні підходи до визначення "конкурентоспроможність банків". У процесі дослідження цього поняття було виділено особливості банківської конкуренції, які відрізняють класичну конкуренцію товаровиробників від конкуренції банківської. Виокремлено функції, фактори та позитивну роль конкуренції в ринковій економіці. Виділено три рівні банківської конкуренції у залежності від складу суб'єктів, що конкурують між собою. Наведено перелік 20-ти найбільших комерційних банків в Україні за розмірами активів (на початок 2018 року). Сьогодні майже усі українські банки переймаються проблемою переходу до умов динамічної та зростаючої конкуренції. Це зумовлює необхідність вдосконалення стратегічної управлінської поведінки таким чином, щоб адаптуватися до умов ринкового середовища та досягнути задовільних результатів, потрібних для виживання і розвитку в умовах як національного, так і міжнародного ринків. Тому автором було запропоновано напрями з подолання проблем розвитку банківської системи України.

O. Ruda

A COMPETITIVENESS OF BANKS IS AT THE MARKET OF GRANT OF BANK SERVICES

Summary

In the articles resulted the basic going is near determination "competitiveness of banks". In the process of research of this concept the features of bank competition, that distinguish the classic competition of commodity producers from a competition bank, were distinguished. Functions, factors and positive role of competition, are distinguished in a market economy. It is distinguished three levels of bank competition in dependence on composition of subjects that compete inter se. The list of 20 most commercial banks is driven to Ukraine after the sizes of assets (on beginning of 2018). Today almost all Ukrainian banks worry from the problem of passing to the terms of dynamic and growing competition. It predetermines the necessity of perfection of strategic administrative behavior thus, to adapt oneself to the terms of market environment and attain satisfactory results, necessary for a survival and development in the conditions of both national and international markets. Therefore by an author directions offered from overcoming of problems of development of the banking system of Ukraine.

№ 4 2018, стор. 58 - 61

Кількість переглядів: 152

Відомості про авторів

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.