EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОМЕРКАНТИЛІСТСЬКА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН: РОЛЬ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.97 — 339.984

В. Г. Панченко

НЕОМЕРКАНТИЛІСТСЬКА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН: РОЛЬ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті на основі ретроспективного огляду засадничих позицій меркантилізму і порівняння його з сучасним неомеркантилізмом виявлено істотні відмінності між ними. Введене у термінологічний обіг поняття "неопротекціонізм" із заданим йому змістовним наповненням актуалізував перегляд сутнісних характеристик неомеркантилістської політики і відмови від її сприйняття як однозначно агресивної та хижацької за своєю природою. Встановлено, що неомеркантилістська політика не обмежується "класичними" інструментами протекціонізму, що приймають захисні форми, виступаючи реакцією на екзогенні подразники і містять маніпулятивну складову (вимоги до локалізації, маніпуляцію стандартами), а й передбачає застосування інструментів неопротекціонізму, які розширюють, а не обмежують потенціал глобальних ринків (у разі стимулювання інновацій та створення відповідних інституційних умов для господарювання без прив'язки до резидентності господарюючих суб'єктів).

V. Panchenko

NEO-MERCANTILIST POLICY IN THE CONTEXT OF LIBERALIZATION OF GLOBAL RELATIONS: THE ROLE OF NEO-PROTECTIONISM IN ITS IMPLEMENTATION

Summary

The essential differences between mercantilism and neo-mercantilism are discovered in this article by a retrospective review of fundamental principles underlying mercantilism and its comparison with modern neo-mercantilism. The notion "neo-mercantilism", put in the terminological practice and meaningfully defined, necessitates revisions of the essential characteristics of neo-mercantilist policy and refusal from its vision as implicitly aggressive and predatory one. It is shown that neo-mercantilist policy cannot be confined to "classical" instruments of protectionism, taking protective forms as a reaction to exogenous irritants and having a manipulative component (requirements to localization or manipulations with standards), because it involves the instruments of neo-protectionism, extending, rather than constraining, the global markets capacities (in case of stimuli to innovation and creating the appropriate institutional environment for business operation without linking it to the residence of business entities).

№ 4 2018, стор. 35 - 41

Кількість переглядів: 1141

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Неомеркантилістська політика в умовах лібералізації світогосподарських відносин: роль неопротекціонізму в її реалізації. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 35–41.

Panchenko, V. (2018), “Neo-mercantilist policy in the context of liberalization of global relations: the role of neo-protectionism in its implementation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 35–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.