EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
А. В. Руснак, Л. О. Алєщенко

Назад

УДК: 314: 352 (477.72)

А. В. Руснак, Л. О. Алєщенко

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням розвитку сільських територій Херсонської області. Вивчено вплив демографічних та соціальних чинників на розвиток сільських територій. Доведено, що в Херсонській області спостерігається негативна демографічна тенденція, яка впливає на формування людського капіталу.
Визначено основні прояви, які характеризують сучасні демографічні проблеми розвитку сільських територій Херсонської області. Зокрема скорочення чисельності населення через перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності та міграцію сільського населення у пошуках заробітку; низький рівень доходів і життя сільського населення через неефективність сільськогосподарських формувань, дрібнотоварність особистих селянських господарств, недосконалість земельних відносин, низький рівень пенсійного і соціального забезпечення; непривабливість життя на селі через незадовільний стан соціального, побутового та інфраструктурного забезпечення; відсутність шкільних та дошкільних закладів, занедбаний стан соціальних об'єктів та осередків культурного розвитку села; відсутність комплексних, ефективних програм розвитку сільських територій. Наведено пропозиції щодо покращення соціально-демографічної ситуації в Україні.

A. Rusnak, L. Aleschenko

DEMOGRAPHIC SITUATION AND ITS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN KHERSON REGION

Summary

The article is devoted to the actual issues of development of rural areas in Kherson region. The influence of demographic and social factors on the development of rural areas is studied. It is proved that there is a negative demographic trend that affects the formation of human capital in Kherson region.
The basic manifestations, which characterize the modern demographic problems of development of rural areas in Kherson region, are determined. In particular, decrease in population due to the excess of the mortality rate above the birth rate and migration of the rural population in search of earnings; low income and life level of the rural population due to ineffectiveness of agricultural formations, cottage industry, imperfect land relations, low level of pension and social security; unattractive rural way of life due to unsatisfactory social, domestic and infrastructure provision; absence of school and preschool institutions, neglected state of social objects and centers of cultural development of the village; lack of integrated, effective programs of rural development. The proposals on improving the social and demographic situation in the region are presented.

№ 4 2018, стор. 32 - 34

Кількість переглядів: 129

Відомості про авторів

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

A. Rusnak

doctor of economic sciences, associate professor, professor of the Economics and Finance Department, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson


Л. О. Алєщенко

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

L. Aleschenko

higher education applicant of the third (educational-scientific) level, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.