EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. А. Ажаман, О. І. Жидков

Назад

УДК: 658:330.1

І. А. Ажаман, О. І. Жидков

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено актуальність дослідження сутності та структури економічного потенціалу підприємства. Проведено аналіз існуючих підходів до трактування економічного потенціалу підприємства. На основі узагальнення результатів дослідження економічний потенціал підприємства запропоновано визначати як певну його спроможність, здатність сприяти задоволенню потреб суспільства, розвиватися у визначено напрямку, досягати поставлених цілей за умов максимальної ефективності, отримувати заплановані результати, підвищувати конкурентоспроможність за рахунок сформованої у певний момент часу сукупності структурованих ресурсів, які використовуються у мовах дії чинників зовнішнього середовища. Визначено, що структура економічного потенціалу підприємства є сукупністю підсистем — потенціалів і складових, взаємодія яких в певний момент часу за дії чинників зовнішнього середовища створює умови для здатності до задоволення потреб суспільства, розвитку, досягнення поставлених цілей та отримання визначених результатів. Складовими економічного потенціалу підприємства визначено кадровий, виробничий, фінансово-інвестиційний, інноваційний, інформаційний, організаційно-управлінський, конкурентний, маркетинговий та підприємницький потенціал.

І. Azhaman, O. Zhydkov

THE NATURE AND STRUCTURE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

It is determined the relevance of researching the essence and structure f economic potential of the enterprise. The analysis of the existed approaches to the interpretation "economic potential of enterprise" have been made. On the basis of the exaggeration of research results, the economic potential of enterprise was proposed to determine as a certain opportunity, ability to meet the needs of society, to develop in the determined direction, to reach the set goals in conditions of maximum efficiency, to receive planned results, to increase the competitiveness at the expense of structured at certain time resources which are used under the influence of the external enviroment.
It is determined that the structure of an economic potential of the enterprise is a complex of subsystems — potentials and components , the interaction of which at a certain time under the influence of external factors to create the conditions for the ability to meet the needs of society, developing, achievement of the estimated targets and receiving the determined results.
The components of economic potential of the enterprise were determined as staff potential, productive, financial-investment, innovative, information, management, competitive, marketing and business potential.

№ 4 2018, стор. 22 - 25

Кількість переглядів: 158

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa


О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

O. Zhydkov

Postgraduate at the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.