EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Васильєв, А. А. Чупіков

Назад

УДК: 658.1:656.96:629.331

О. В. Васильєв, А. А. Чупіков

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті висвітлено критерії і показники оцінки економічної безпеки, специфічні для автотранспортних підприємств, що здійснюють вантажні перевезення. Розглянуто основні завдання аналізу перевезень вантажів. Також систематизовано внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці з урахуванням характеру функціонування вантажних автотранспортних підприємств. Проаналізовано формули для підрахунку продуктивності рухомого складу; виразу продуктивності, що залежить від технічно-експлуатаційних показників функціонування рухомого складу; визначення економічної ефективності нових видів транспортно-експедиційного обслуговування; вартісної оцінки результатів і витрат ресурсів при започаткуванні нових видів технічно-експлуатаційних показників; коефіцієнту успіху в якості узагальнюючого показника інтенсифікації процесу транспортно-експедиційного обслуговування в вантажних автотранспортних підприємствах.

O. Vasylyev, A. Chupikov

CRITERIA OF THE ESTIMATION OF ECONOMIC SAFETY OF CARGO AUTOENTERPRISES

Summary

The article covers the criteria and indicators of economic security assessment, specific for motor transport enterprises engaged in freight transportation. The main tasks of the analysis of cargo transportation are considered. Internal and external threats to economic security are systematized taking into specific of the operation of cargo autoenterprises. Also, there were analyzed such formulas as calculation of rolling stock productivity; the expression of performance, which depends on the technical and operational performance of the rolling stock; definition of economic efficiency of new types of forwarding services; cost estimation of results and expenses of resources at launch of new types of technical and operational indicators; the coefficient of success as a generalization indicator of the intensification of the process of forwarding services in freight transport transport enterprises.

№ 4 2018, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 115

Відомості про авторів

О. В. Васильєв

д. е. н., професор, професор кафедри економічного консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

O. Vasylyev

Doctor of Economics, Professor, Professor of department of economic consulting Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv


А. А. Чупіков

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Chupikov

Post-graduate student of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.