EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. Є. Кузьмін, А. Ю. Шахно

Назад

УДК: 331.101.262: 339.9

О. Є. Кузьмін, А. Ю. Шахно

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто сутність людського капіталу як одного з визначальних чинників соціально-економічного розвитку України. Представлено головні особливості формування та розвитку людського капіталу. Акцентовано увагу на необхідності інвестування в людський капітал, а саме: в освіту, охорону здоров'я, духовний та фізичний розвиток, мобільність тощо.
Проаналізовано рівень розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації за основними показниками, за якими здійснюється визначення індексу людського розвитку та індексу людського капіталу: ВВП на душу населення, середня тривалість життя при народженні, рівень освіти. В ході дослідження надано оцінку рейтингового місця України серед інших країн світу за даними Програми розвитку ООН та Всесвітнього Економічного Форуму.
Визначено, що Україна має значні резерви для розвитку людського капіталу, що потребує здійснення інституціональних перетворень як на макро-, так і на мікрорівнях у соціально-економічній сфері. Запропоновано комплекс заходів щодо підвищення ефективності використання та розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації.

O. Kuzmin, A. Shakhno

ASSESSMENT OF UKRAINE'S HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT LEVEL UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary

The article deals with the essence of human capital as one of the determinants of the socio-economic development of Ukraine, presents main features of human capital formation and development, focuses on the necessity of investment into human capital, namely education, health care, spiritual and physical development, mobility etc.
The article analyses the level of human capital development in Ukraine under globalization according to main factors that are used to determine the index of human development and the index if human capital: per capita GDP, average life expectancy, the level of education. The research assesses Ukraine's rating among other countries of the world according to the data of the UN Development Programme and the World Economic Forum.
The article states that Ukraine possesses considerable reserves for human capital development that requires institutional transformations at both macro- and micro-levels in the socio-economic sphere and offers a range of measures for increasing efficiency of use and development of Ukraine's human capital under globalization.

№ 4 2018, стор. 7 - 11

Кількість переглядів: 183

Відомості про авторів

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів

O. Kuzmin

Doctor of Sciences (Economics), director of Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University, Lviv


А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

A. Shakhno

PhD (Economics), assoc .prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.