EnglishНа русском

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ
М. М. Клименюк, В. Г. Федоренко, А. М. Безус

УДК: 338

М. М. Клименюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, член спілки ректорів Європи, академік УАН, засновник науки "Iнвестознавство", заслужений діяч науки і техніки України

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. Klimenyuk

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Economic Relations, V. Vernadsky Tavria National University, Kyiv

V. Fedorenko

doctor of Economics, Professor, Member of the Union of Rectors of Europe, academician of UAS, the founder of "Investoznavstvo" science, Honored Worker of the Science and Technology of Ukraine

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PERSPECTIVE TASKS OF MANAGEMENT

У статті запропоновано оригінальний підхід до управління економічними об'єктами, який, на відзнаку від викладених у літературі шкіл та підходів, спрямований на ліквідацію або максимальне зменшення невизначеності поведінки об'єкта, а отже, досягнення мети системи шляхом побудови моделі простору управління, виявлення повної множини задач управління та їх невідомих величин.

The article proposes an original approach to the management of economic objects, which, unlike the schools and approaches described in the literature, aims at eliminating or maximizing the uncertainty of the object's behavior, and thus achieving the goal of the system by constructing a model of management space, identifying a complete the set of control tasks and their unknown quantities.

№ 4 2018, стор. 4 - 6

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12