EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
М. О. Полєнніков

Назад

УДК: 338.2

М. О. Полєнніков

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Зазначено, що в стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки особливу увагу приділено таким головним стратегічним ризикам і загрозам соціально-економічної безпеки, як збереження експортно-сировинної моделі розвитку національної економіки, зниження конкурентоспроможності й висока залежність її найважливіших сфер від зовнішньоекономічної кон'юнктури, втрата контролю над національними ресурсами, погіршення стану сировинної бази промисловості, енергетики, нерівномірний розвиток регіонів, низька стійкість і незахищеність національної фінансової системи, збереження умов для корупції й криміналізація господарсько-фінансових відносин, незаконна міграція.
Визначено, що сутність ринку знаходить своє вираження в різних соціально-економічних функціях, наприклад, інформаційної, регулюючої. Одна з найбільш негативних сторін ринку — його неприйняття моральних цінностей справедливості. Ринок — це не тільки загальноекономічна категорія, а й одночасно складне соціально-філософське поняття. Його вплив не обмежується економічною сферою. Як результат природно-історичного розвитку людства, ринок обов'язково зазнає впливу з боку національних, культурних, моральних, релігійних, психологічних особливостей розвитку народів, що визначає особливості сучасного ринку і ринкової системи в різних країнах. Принцип соціальної справедливості завжди хвилював людей.

M. Poliennikov

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF THE FORMATION OF THE STATE STRATEGY FOR SOCIO-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

It is noted that in the strategy of socially-oriented economic development of the national economy special attention is paid to such main strategic risks and threats of socioeconomic security as preservation of the export-raw material model of development of the national economy, decrease of competitiveness and high dependence of its most important spheres on the foreign economic situation, loss of control over national resources, deterioration of the state of the raw material base of industry, energy, uneven development of regions, low iykist and vulnerability of the national financial system, preserving the conditions for corruption and criminalization of economic and financial relations, illegal migration.
It is determined that the essence of the market is expressed in various socio-economic functions, for example, informational, regulatory. One of the most negative aspects of the market is its rejection of the moral values of justice. The market is not only a general economic category, but also a complex socio-philosophical concept. Its influence is not limited to the economic sphere. As a result of the natural and historical development of mankind, the market is necessarily influenced by national, cultural, moral, religious, psychological peculiarities of the development of peoples, which determines the features of the modern market and market system in different countries. The principle of social justice has always worried people.

№ 3 2018, стор. 110 - 112

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

М. О. Полєнніков

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

M. Poliennikov

postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Полєнніков М. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 110–112.

Poliennikov, M. (2018), “Domestic and foreign experience of the formation of the state strategy for socio-oriented economic development of the national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 110–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.