EnglishНа русском

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
М. О. Рубан

УДК: 336.77:330

М. О. Рубан

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

M. Ruban

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INSTITUTIONAL FEATURES OF THE LOCAL BUDGETS REVENUES PREPARATION

Статтю присвячено питанням посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування для виконання повноважень і надання якісних публічних послуг населенню. Реалізація зазначеного обумовлює потребу проведення не лише глибинних перетворень бюджетної доктрини держави, але й її адміністративного устрою. Визначено інституційні особливості розвитку вітчизняної системи формування доходної частини місцевих бюджетів. Здійснено аналіз структури доходів місцевих бюджетів України за період 2008—2017 років, охарактеризовано причини суттєвих відхилень значень вагових показників. Досліджено фіскальну роль податкових надходжень у формуванні бюджетних доходів. Проведено детальний аналіз факторів, які звужують можливості збільшення пропорцій зарахування часток загальнодержавних податків до місцевих бюджетів. Встановлено наявність суттєвих відмінностей у виконанні плану податкових надходжень міста Києва від загальнодержавного тренду. Обгрунтовано пріоритетні напрями удосконалення практики справляння місцевих податків, що надасть можливість забезпечити додатковий фінансовий ресурс до бюджету.

This article is devoted to the issues of strengthening the local government's financial capacity in order to exercise the powers and to provide the high-quality public services as well. The mentioned objectives cause the need to conduct the profound transformations both in the budget doctrine and the administrative structure of the state. The main institutional features of local budgets revenues preparation are determined. The analysis of the local budgets revenues structure in Ukraine over the period from 2008 to 2017 was carried out. The reasons for significant deviations of the mentioned revenues' weight indices were described. The tax incomes' fiscal role into the budget revenues' formation was disclosed. A detailed analysis of the factors that reduce the possibilities for the proportional optimization of the national tax revenues transferring into the local budgets is carried out. The existence of some crucial differences between the Kyiv's City tax revenue financial plan execution and the national trend has been determined. The foreground improvement directions for the local taxes' collecting practice were substantiated. These directions would provide an opportunity to ensure an additional financial resource for the budget.

№ 3 2018, стор. 100 - 104

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12