EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
С. А. Лубковський

Назад

УДК: 336.226.11

С. А. Лубковський

МОДЕЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Анотація

Статтю присвячено пошуку можливостей і побудові моделі гармонізації приватних та суспільних інтересів у сфері податкового перерозподілу доходів фізичних осіб як одного з інструментів подолання ключових проблем сучасного українського суспільства — соціально-економічної нерівності й бідності населення.
Автором досліджено ефективність реалізації фіскальної та регулюючої функцій податку на доходи фізичних осіб, виявлено проблемні аспекти механізму його функціонування в контексті справедливості оподаткування і спроможності корегувати дисбаланси розподілу добробуту між різними верствами населення.
У рамках поставленої мети автором запропоновано концептуально класифікувати і згрупувати платників податку на доходи фізичних осіб за ознакою їх схильності до соціально-економічних і фіскального ризиків та однієї з найважливіших соціальних проблем сучасності — бідності населення. Означена класифікація здійснена на основі коефіцієнта платоспроможності фізичної особи і домогосподарства — платників цього податку, який, у свою чергу, визначається з використанням показника граничної функціональної корисності доходу (як фізичної особи, так і в перерахунку на умовних дорослих у структурі домогосподарства такої особи). Для цього було обгрунтовано доцільність введення в науковий апарат категорії "базова одиниця доходу" або, іншими словами, "базовий функціональний дохід".
На основі цієї класифікації автором запропоновано модель прогресивного податку на доходи фізичних осіб, яка передбачає застосування плаваючої (гнучкої) ставки цього податку. Крім того, уточнено зміст такого інструменту підвищення справедливості оподаткування, як неоподатковуваний мінімум доходів платника. Означена модель може застосовуватися як для індивідуального податкового перерозподілу доходів фізичної особи, так і для оподаткування сукупних доходів її домогосподарства.
Крім того, у статті наводяться пропозиції автора щодо розширення переліку витрат, які дають право на застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб, у рамках вирішення точкових проблем соціально-економічного характеру, зокрема підвищення здоров'я населення і доступу до медичних послуг на платній основі, розвитку людського капіталу та формування резервів фінансово-матеріальної стійкості соціального добробуту населення і якості його життя.

S. Lubkovskyi

MODEL OF HARMONIZATION OF TAX REDISTRIBUTION OF PERSONAL INCOME

Summary

The article is aimed to the search of opportunities and building the model of harmonization of private and social interests in the sphere of tax redistribution of personal income as one of the instruments of overcoming the key problems of the modern Ukrainian society — socio-economic inequality and poverty of the population.
The author investigated the effectiveness of realization the fiscal and regulatory functions of the personal income tax, found the problematic aspects of its mechanism functioning in the context of fairness of taxation and the ability to adjust the imbalances of the welfare distribution between the different population groups.
Within the set goal the author proposed to conceptually classify and group the taxpayers of the personal income tax by the indication of their predisposition to the socio-economical and fiscal risks and one of the most important social problems of today — the poverty of population. The defined classification is made on the basis of the solvency ratio of the individual and household as the taxpayers of the mentioned tax, which, in turn, is calculated using the indicator of the marginal functional utility of income (both individual and in the reckoning of conditional adults in the structure of the household of such individual). For this the feasibility of introducing into the scientific apparatus the category 'basic unit of income' or, in other words, 'basic functional income' was substantiated.
Based on this classification the author proposed the model of progressive personal income tax, which implies the application of the floating (flexible) rate of the tax. Besides, the content of such instrument of improving tax fairness as tax-free minimum payer's income is clarified. The model can be applied both for the individual tax redistribution of personal income and for the taxation of the total income of the household.
Besides, the article provides the proposals of the author concerning the expanding the list of expenses, that are entitled to a tax rebate of the personal income tax, within the framework of solving point socio-economic problems, in particular improving the health of the population and access to health care services on a paid basis, development of human capital and formation of reserves of financial and material stability of social welfare of the population and the quality of their life.

№ 3 2018, стор. 88 - 99

Кількість переглядів: 681

Відомості про авторів

С. А. Лубковський

асистент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Lubkovskyi

Assistant at the Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Лубковський С. А. Модель гармонізації податкового перерозподілу доходів фізичних осіб. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 88–99.

Lubkovskyi, S. (2018), “Model of harmonization of tax redistribution of personal income”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 88–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.