EnglishНа русском

МОДЕЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
С. А. Лубковський

УДК: 336.226.11

С. А. Лубковський

асистент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

МОДЕЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

S. Lubkovskyi

Assistant at the Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

MODEL OF HARMONIZATION OF TAX REDISTRIBUTION OF PERSONAL INCOME

Статтю присвячено пошуку можливостей і побудові моделі гармонізації приватних та суспільних інтересів у сфері податкового перерозподілу доходів фізичних осіб як одного з інструментів подолання ключових проблем сучасного українського суспільства — соціально-економічної нерівності й бідності населення.
Автором досліджено ефективність реалізації фіскальної та регулюючої функцій податку на доходи фізичних осіб, виявлено проблемні аспекти механізму його функціонування в контексті справедливості оподаткування і спроможності корегувати дисбаланси розподілу добробуту між різними верствами населення.
У рамках поставленої мети автором запропоновано концептуально класифікувати і згрупувати платників податку на доходи фізичних осіб за ознакою їх схильності до соціально-економічних і фіскального ризиків та однієї з найважливіших соціальних проблем сучасності — бідності населення. Означена класифікація здійснена на основі коефіцієнта платоспроможності фізичної особи і домогосподарства — платників цього податку, який, у свою чергу, визначається з використанням показника граничної функціональної корисності доходу (як фізичної особи, так і в перерахунку на умовних дорослих у структурі домогосподарства такої особи). Для цього було обгрунтовано доцільність введення в науковий апарат категорії "базова одиниця доходу" або, іншими словами, "базовий функціональний дохід".
На основі цієї класифікації автором запропоновано модель прогресивного податку на доходи фізичних осіб, яка передбачає застосування плаваючої (гнучкої) ставки цього податку. Крім того, уточнено зміст такого інструменту підвищення справедливості оподаткування, як неоподатковуваний мінімум доходів платника. Означена модель може застосовуватися як для індивідуального податкового перерозподілу доходів фізичної особи, так і для оподаткування сукупних доходів її домогосподарства.
Крім того, у статті наводяться пропозиції автора щодо розширення переліку витрат, які дають право на застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб, у рамках вирішення точкових проблем соціально-економічного характеру, зокрема підвищення здоров'я населення і доступу до медичних послуг на платній основі, розвитку людського капіталу та формування резервів фінансово-матеріальної стійкості соціального добробуту населення і якості його життя.

The article is aimed to the search of opportunities and building the model of harmonization of private and social interests in the sphere of tax redistribution of personal income as one of the instruments of overcoming the key problems of the modern Ukrainian society — socio-economic inequality and poverty of the population.
The author investigated the effectiveness of realization the fiscal and regulatory functions of the personal income tax, found the problematic aspects of its mechanism functioning in the context of fairness of taxation and the ability to adjust the imbalances of the welfare distribution between the different population groups.
Within the set goal the author proposed to conceptually classify and group the taxpayers of the personal income tax by the indication of their predisposition to the socio-economical and fiscal risks and one of the most important social problems of today — the poverty of population. The defined classification is made on the basis of the solvency ratio of the individual and household as the taxpayers of the mentioned tax, which, in turn, is calculated using the indicator of the marginal functional utility of income (both individual and in the reckoning of conditional adults in the structure of the household of such individual). For this the feasibility of introducing into the scientific apparatus the category 'basic unit of income' or, in other words, 'basic functional income' was substantiated.
Based on this classification the author proposed the model of progressive personal income tax, which implies the application of the floating (flexible) rate of the tax. Besides, the content of such instrument of improving tax fairness as tax-free minimum payer's income is clarified. The model can be applied both for the individual tax redistribution of personal income and for the taxation of the total income of the household.
Besides, the article provides the proposals of the author concerning the expanding the list of expenses, that are entitled to a tax rebate of the personal income tax, within the framework of solving point socio-economic problems, in particular improving the health of the population and access to health care services on a paid basis, development of human capital and formation of reserves of financial and material stability of social welfare of the population and the quality of their life.

№ 3 2018, стор. 88 - 99

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

проректор з наукової роботи ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор