EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ
М. Ю. Разінькова

Назад

УДК: 658.8:658.11

М. Ю. Разінькова

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття "маркетингова політика розподілу" та запропоновано власне визначення. Охарактеризовано основні пріоритети, на які слід спрямовуватися при досягненні основних цілей маркетингової політики розподілу. Розглянуто етапи формування маркетингової політики розподілу. Визначено основні риси, якими характеризується вітчизняна система розподілу та запропоновано напрями її вдосконалення, а саме: розробка оперативного плану заходів з розподілу; оптимізація організаційної структури; взаємодія служби маркетингу з функціональними підрозділами; дослідницька діяльність; здійснення аудиту маркетингової діяльності; нові форми співпраці з виробниками і конкурентами; підвищення кваліфікації співробітників, які здійснюють маркетингову діяльність.

M. Razinkova

MARKETING DISTRIBUTION POLICY

Summary

The article analyzes the main approaches to defining the concept of "marketing distribution policy" and proposes an own definition. The main priorities, which should be directed at reaching the main objectives of distribution marketing policy, are described. The stages of formation of marketing distribution policy are considered. The basic features, which characterize the domestic distribution system and the directions of its improvement, are defined, namely: development of an operational plan of measures for distribution; optimization of organizational structure; interaction of the marketing service with the functional units; research activity; Audit of marketing activity; new forms of cooperation with manufacturers and competitors; raising the skills of employees who carry out marketing activities.

№ 3 2018, стор. 57 - 59

Кількість переглядів: 792

Відомості про авторів

М. Ю. Разінькова

к. е. н., викладач, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

M. Razinkova

Candidate of Economic Sciences, lecturer, Kharkiv National University of Economics Seeds of Kuznets, Kharkiv

Як цитувати статтю

Разінькова М. Ю. Маркетингова політика розподілу. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 57–59.

Razinkova, M. (2018), “Marketing distribution policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 57–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.