EnglishНа русском

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ
М. Ю. Разінькова

УДК: 658.8:658.11

М. Ю. Разінькова

к. е. н., викладач, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

M. Razinkova

Candidate of Economic Sciences, lecturer, Kharkiv National University of Economics Seeds of Kuznets, Kharkiv

MARKETING DISTRIBUTION POLICY

У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття "маркетингова політика розподілу" та запропоновано власне визначення. Охарактеризовано основні пріоритети, на які слід спрямовуватися при досягненні основних цілей маркетингової політики розподілу. Розглянуто етапи формування маркетингової політики розподілу. Визначено основні риси, якими характеризується вітчизняна система розподілу та запропоновано напрями її вдосконалення, а саме: розробка оперативного плану заходів з розподілу; оптимізація організаційної структури; взаємодія служби маркетингу з функціональними підрозділами; дослідницька діяльність; здійснення аудиту маркетингової діяльності; нові форми співпраці з виробниками і конкурентами; підвищення кваліфікації співробітників, які здійснюють маркетингову діяльність.

The article analyzes the main approaches to defining the concept of "marketing distribution policy" and proposes an own definition. The main priorities, which should be directed at reaching the main objectives of distribution marketing policy, are described. The stages of formation of marketing distribution policy are considered. The basic features, which characterize the domestic distribution system and the directions of its improvement, are defined, namely: development of an operational plan of measures for distribution; optimization of organizational structure; interaction of the marketing service with the functional units; research activity; Audit of marketing activity; new forms of cooperation with manufacturers and competitors; raising the skills of employees who carry out marketing activities.

№ 3 2018, стор. 57 - 59

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12