EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ
Є. В. Крайчак

Назад

УДК: 339.72+336.3

Є. В. Крайчак

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ

Анотація

У статті запропоновано концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом у контексті підвищення ефективності боргової політики держави та створення передумов для зниження боргового навантаження на економіку України. Визначено, що концепція управління державним зовнішнім боргом має бути спрямована на виконання таких завдань: створення можливості залучення необхідного обсягу коштів для виконання державою свої функцій; забезпечення фінансування державних потреб за умови мінімізації боргових ризиків та досягнення мінімально можливого рівня витрат; проведення оптимізації структури державного зовнішнього боргу за власником боргу, валютою, видами ставок та термінами запозичення; покращення кредитного рейтингу держави. Для реалізації цих завдань необхідно забезпечити виконання таких заходів: удосконалити бюджетно-податкову політику держави; покращити пропозицію державних цінних паперів; виявляти боргові ризики і здійснювати управління ними; підвищити кредитний рейтинг держави; покращити імідж держави як емітента. Розроблено основні критерії, яким має відповідати сучасна національна система управління державним зовнішнім боргом України. Визначено принципи управління державним зовнішнім боргом, що мають бути взяті за основу при формуванні оптимальної системи управління державними зовнішніми запозиченнями України.

Ye. Кraichak

CONCEPTUAL BASICS FOR THE MANAGEMENT OF PUBLIC EXTERNAL DEBT

Summary

The article proposes the conceptual basics for managing the public external debt in the context of improving the efficiency of the public's debt policy and creating prerequisites for reducing the debt burden on the Ukrainian economy. It was determined that the concept of management of the public external debt should be aimed at the following tasks: creating the possibility of attracting the necessary amount of funds for the state to perform its functions; ensuring the financing of public needs, subject to minimizing debt risks and achieving the lowest possible level of costs; optimization of the structure of the public external debt for the owner of the debt, currency, types of rates and terms of borrowing; improving the credit rating of the state. To implement these tasks, it is necessary to ensure the following activities: improve the fiscal policy of the state; improve the supply of government securities; identify and manage debt risks; increase the country's credit rating; improve the image of the state as an issuer. The main criteria that the modern national system for managing Ukraine's external public debt should meet. The principles of managing the public external debt have been determined, and they should be taken as a basis for the formation of an optimal system for managing public external borrowings of Ukraine.

№ 3 2018, стор. 45 - 49

Кількість переглядів: 903

Відомості про авторів

Є. В. Крайчак

к. е. н., викладач Коледжу інженерії та управління, Національний авіаційний університет

Ye. Кraichak

Candidate of Economics Science, Lecturer of the College of Engineering and Management,National Aviation University

Як цитувати статтю

Крайчак Є. В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 45–49.

Кraichak, Ye. (2018), “Conceptual basics for the management of public external debt”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 45–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.