EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
О. М. Тимощук, О. В. Мельник, О. А. Сьомін

Назад

УДК: 656.012.34

О. М. Тимощук, О. В. Мельник, О. А. Сьомін

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

Проаналізовано необхідність формування логістичної стратегії підприємств водного транспорту як основного фактора підвищення конкурентної спроможності. Доведено, що морські та річкові порти мають стати стратегічними центрами в організації перевезень, однією з основних ланок у інтегрованому ланцюгу поставок транспортно-логістичної системи країни, центрами економічного розвитку певних регіонів.
Розглянуто корпоративні стратегії, які визначають загальний розвиток підприємств водного транспорту. Доведено, що вибір логістичної стратегії визначається корпоративною місією та поточним станом виробничо-фінансової діяльності підприємства, впливом зовнішнього й внутрішнього економічного середовища. Розкрито основні задачі та способи реалізації базових логістичних стратегій. Показано, що логістична стратегія підприємства повинна бути направлена на оптимізацію діяльності підприємства при управлінні матеріальними і супутніми потоками. Розроблено етапи формування і реалізації логістичної стратегії морських та річкових портів.

O. Timoshuk, O. Melnik, O. Semin

FORMATION OF LOGISTIC STRATEGY OF WATER TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

The necessity of formation of logistics strategy of enterprises of water transport as the main factor of increase of competitive ability is analyzed. It is proved that sea and river ports should become strategic centers in the organization of transportation, one of the main links in the integrated chain of supply of the country's transport and logistics system, centers of economic development of certain regions.
Considered corporate strategies that determine the overall development of water transport enterprises. It is proved that the choice of logistic strategy is determined by the corporate mission and the current state of production and financial activity of the enterprise, the influence of the external and internal economic environment. The basic tasks and methods of realization of basic logistic strategies are revealed. It is shown that the logistics strategy of the enterprise should be aimed at optimization of the enterprise activity in the management of material and related flows. The stages of formation and realization of logistic strategy of sea and river ports are developed.

№ 3 2018, стор. 40 - 44

Кількість переглядів: 657

Відомості про авторів

О. М. Тимощук

к. е. н., доцент, директор Київського інституту водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій

O. Timoshuk

Candidate of Economical Science (PhDinEconomics), associate professor, Director of the Kyiv Institute of Water Transport, State University of Infrastructure and Technologies


О. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій

O. Melnik

Candidate of Economical Science (PhDinEconomics), associate professor of department of business logistics and transport technology, State University of Infrastructure and Technologies


О. А. Сьомін

к. т. н., декан факультету експлуатації технічних систем на водному транспорті, Державний університет інфраструктури та технологій

O. Semin

Candidate of Technical Sciences, Dean of the Faculty of Operation of Technical Systems on Water Transport, State University of Infrastructure and Technologies

Як цитувати статтю

Тимощук О. М., Мельник О. В., Сьомін О. А. Формування логістичної стратегії підприємств водного транспорту. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 40–44.

Timoshuk, O., Melnik, O. and Semin, O. (2018), “Formation of logistic strategy of water transport enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 40–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.