EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ЙМОВІРНІСНОГО ВИДУ ТА ЇХ ОЦІНКА
С. Б. Березіна

Назад

УДК: 330.131.7

С. Б. Березіна

СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ЙМОВІРНІСНОГО ВИДУ ТА ЇХ ОЦІНКА

Анотація

У роботі розглянуто питання ймовірності настання і оцінки соціальних ризиків. Зокрема надано визначення соціальних ризиків, поєднавши поняття ризику з ймовірнісним прогнозом і похибкою виміру, введено поняття двоелементного вектору ймовірностей, представлено аналіз соціальних ризиків ігрової і нестохастичної природи, розділено поняття частотної ймовірності і впевненості експерта-прогнозиста. Також проаналізовано види інтерпретації ймовірності ризиків при прийнятті управляючих рішень, виявлено різницю між календарним і статистичним прогнозом соціальних ризиків. Виявлено моменти невизначеності в обрахунку ймовірності настання соціальних ризиків, доведено, що ймовірність настання соціального ризику суттєво залежить від обраної (чи побудованої) математичної моделі.

S. Berezina

SOCIAL RISKS OF QUESTIONNAIRE TYPE OF OFFENSIVE AND THEIR ESTIMATION

Summary

In-process the considered questions of probability of offensive and estimation of social risks. In particular, determination of social risks is given, connecting a risk concept with a probabilistic prognosis and measuring error, the concept of двоелементного vector of probabilities is entered, the analysis of social risks of playing and unstochastic nature is presented, the concept of frequency probability and confidence of expert-forecast divides. The types of interpretation of probability of risks are also analysed at the acceptance of managers of decisions, educed difference between the calendar and statistical prognosis of social risks. The educed moments of vagueness are in the account of probability of offensive of social risks, it is well-proven that probability of offensive of social risk substantially depends on a select (whether built) mathematical model.

№ 3 2018, стор. 33 - 39

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

С. Б. Березіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

S. Berezina

Phd, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Kyiv National Taras Shevchenko University

Як цитувати статтю

Березіна С. Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 33–39.

Berezina, S. (2018), “Social risks of questionnaire type of offensive and their estimation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 33–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.