EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник

Назад

УДК: 330.15:338.22

І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто питання економічної оцінки рекреаційно-туристичного природокористування в сучасних умовах. Визначено складові рекреаційно-туристичного природокористування та зіставлено рекреаційні можливості території з рекреаційними потребами туриста (рекреанта). Наголошено на необхідності збереження природних ресурсів для оздоровлення населення та відновлення потенціалу робочої сили. Розглянуто використання рентної та витратної концепції при проведенні економічної оцінки рекреаційно-туристичного природокористування. Запропоновано здійснювати економічну оцінку з врахуванням обсягів в'їзного та внутрішнього туристичного потоку регіону, оскільки саме стабільний попит розкриває можливості території та збільшує навантаження на природні регіональні комплекси. Зроблено припущення, що через рентні платежі туристичних підприємств може здійснюватися економічна оцінка природокористування як при організованих подорожах, так і при неорганізованому туризмі. Окреслена проблема регіональної ідентичності як один із факторів на шляху до впровадження ощадливого використання рекреаційно-туристичних ресурсів.

I. Antonenko, I. Melnyk

ECONOMIC EVALUATION OF THE REGIONAL RECREATIONAL AND TOURISM ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Summary

The questions of the regional direction of tourism and recreation environmental management in modern conditions are disclosed in the article. The components of recreational and tourist nature use are determined and the recreation possibilities of the territory with recreational needs of the tourist (recreation) are compared. The necessity of preserving natural resources for the improvement of the population recovery and the restoration of the workforce potential is emphasized. The use of rent concept and cost concept in the course of economic evaluation of recreational and tourist nature use is considered. It is proposed to carry out an economic assessment taking into account the volumes of the inbound and inland tourist flow of the region, since it is a stable demand that reveals the possibilities of the territory and increases the load on natural regional complexes. It is assumed that due to rental payments of tourist enterprises may be carried an economic evaluation of the use of natural resources out both on organized tourism and in unorganized tourism. The problem of regional identity as one of the factors on the way to implementation of the economical use of recreational and tourist resources is outlined.

№ 3 2018, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

І. Я. Антоненко

д. е. н., професор, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

I. Antonenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kyiv


І. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства, Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ

I. Melnyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Tourism and Hotel Industry, Kyiv University of Tourism, Economics and Law, Kyiv

Як цитувати статтю

Антоненко І. Я., Мельник І. Л. Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 10–13.

Antonenko, I. and Melnyk, I. (2018), “Economic evaluation of the regional recreational and tourism environmental management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.