EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНІ
М. М. Огієнко, О. В. Гуріна

Назад

УДК: 330.341:314.17

М. М. Огієнко, О. В. Гуріна

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНІ

Анотація

У статті досліджується стан та тенденційні трансформації людського потенціалу в регіоні. Головними складниками геодемографічного процесу є показники природного та міграційного приросту населення. Аналіз цих показників розширює прогностичні можливості базових характеристик формування людського потенціалу території та є важливою складовою коплексного аналізу людського потенціалу.
Міграційний рух населення характеризує його переміщення як у межах держави, так і між окремими країнами. Механічний рух населення помітно впливає на формування та реалізацію людського потенціалу регіонів.
Дослідженнями підтверджено, що показники народжуваності та смертності у регіоні в загальному корелюють із показниками природного приросту населення. Результати аналізуцих показників засвідчують негативні тенденції щодо зниження показників народжуваності та підвищення показників смертності, особливо населення продуктивного віку.

M. Ogienko, O. Gurina

STUDY OF STATE AND TRENDING TRANSFORMATIONS OF HUMAN CAPACITY IN THE REGION

Summary

The article investigates the state and tendentious transformations of human potential in the region. The main components of the geodemographic process are indicators of natural and migratory population growth. The analysis of these indicators expands the prognostic capabilities of the basic characteristics of the formation of human potential of the territory and is an important component of the complex analysis of human potential.
Migration movement of the population characterizes its movement, both within the state and between individual countries. The mechanical movement of the population significantly affects the formation and implementation of human potential of the regions.
The research confirms that fertility and mortality rates in the region in general correlate with indicators of natural population growth. The results of the analysis of these indicators show negative tendencies in reducing fertility rates and increasing mortality rates, especially in the productive age population.

№ 2 2018, стор. 103 - 107

Кількість переглядів: 844

Відомості про авторів

М. М. Огієнко

к. техн. н., доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Миколаївська філія Київського національний університету культури і мистецтв

M. Ogienko

candidate of technical sciences, associate professor, department of hotel and restaurant and tourism business, Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts


О. В. Гуріна

к. е. н., доцент, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

O. Gurina

candidate of economic sciences, associate professor, Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlinsky

Як цитувати статтю

Огієнко М. М., Гуріна О. В. Дослідження стану та тендеційних трансформацій людського потенціалу в регіоні. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 103–107.

Ogienko, M. and Gurina, O. (2018), “Study of state and trending transformations of human capacity in the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.